การบริหารจัดการนำ้ให้ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ

ประเทศไทยในภายภาคหน้า จะได้รับปริมาณน้ำฝนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 จากช่วงที่ผ่านมา การพยากรณ์ปริมาณฝนในอนาคตของประเทศไทยต้องพิจารณาจากหลายปัจจัยเช่น ปริมาณการร้องเรียนเรื่องขาดแคลนน้ำในอดีต ปริมาณฝนในเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้านั้น เป็นต้น ดังนั้นการพยากรณ์จะไม่สามารถทำได้แม่นยำเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม มีข้อมูลว่าในสิ้นปี 2563 (2020) ได้มีฝนตกเฉลี่ยทั่วประเทศ 1,532 มม. สูงกว่าปริมาณฝนเฉลี่ยประจำปีของประเทศไทยที่ประมาณ 1,400 มม. แต่ก็มีพื้นที่บางแห่งที่พบการขาดแคลนน้ำในช่วงเดือนแห่งปีนี้ด้วย

แนวคิดการบริหารจัดการปริมาณน้ำฝนในรูปแบบเดิม จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกระดับให้มีศักยภาพในการพร้อมรับกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังนี้

1.การใช้ประโยชน์จากน้ำทะเล ทั้งการนำ้มาใช้หนุนนำ้ท่า และใช้ในการอุปโภคและบริโภคเหมือนกับประเทศอิสราเอล

2.การสร้างโครงข่ายการกระจายนำ้ ต่อสู้กับกับพื้นที่หนึ่งมีความถี่ของปริมาณฝนตกหนัก อีกพื้นที่หนึ่งปริมาณฝนตกทิ้งช่วงเป็นเวลานาน

3.พัฒนาการกักเก็บน้ำใต้ดิน (อุโมงค์เก็บน้ำให้กระจายครอบคลุมพื้นที่แทนอ่างเก็บน้ำและคลองส่งน้ำแบบเดิม) หรือใต้หลังคาสิ่งก่อสร้าง