การพัฒนาพื้นที่เชิงนิเวศเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การพัฒนาพื้นที่เชิงนิเวศเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นเรื่องสำคัญในการอยู่ร่วมกันของมนุษย์และธรรมชาติ โดยมีขั้นตอน ดังนี้

  1. การวางแผน: การวางแผนเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาพื้นที่เชิงนิเวศเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ การวางแผนต้องพิจารณาเรื่องการใช้ที่ดิน การตั้งตำแหน่งที่ตั้งของโครงการ และการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและการประเมินความเสี่ยงทางภัยพิบัติ
  2. การสร้างพื้นที่สีเขียว: การสร้างพื้นที่สีเขียว เช่น พื้นที่สวนสาธารณะ สวนสาธารณะ และทางเดินเท้า เป็นวิธีที่ดีในการลดอุบัติเหตุและเพิ่มความเป็นอยู่ร่วมกันของชุมชน พื้นที่สีเขียวยังช่วยลดโอกาสการเกิดน้ำท่วมและเพิ่มความชื้นในอากาศ
  3. การบูรณาการและการจัดการพื้นที่: การบูรณาการและการจัดการพื้นที่ คือการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดโดยไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

แต่สำหรับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง จำเป็นจะต้องมีความต้องการจำเป็นพัฒนาพื้นที่เชิงนิเวศเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดังนี้

1.สร้าง Prototype

2.พัฒนา Network Collaborative

3.พัฒนาระบบ ECO-platform

4.สนับสนุนทีมปฏิบัติการ Consult