การรับรู้จากโควิด 19 และมาตรฐานใหม่ของสังคมไทย

จากการต่อสูกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในช่วงปี 2563-2564  สังคมไทยได้รับรู้หลากหลาย เช่น

  • รูปแบบการต่อสู้/การดำเนินงานของภาคส่วนต่างๆ
  • รับรู้ถึงโอกาสในการฉกฉวยเอาผลประโยชน์ของผู้ที่มีอำนาจเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นวัคซีน หน้ากากอนามัย
  • และอาจจะรับรู้ถึงความท้าทายในสังคมที่จะไม่ต้องเผชิญกับความทุเรศทุรังของการแก้ปัญหาของรัฐราชการเผด็จการทหาร

การเผชิญกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้เปิดเผยปัญหาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวได้ส่งผลให้เกิดความต้องการที่จะมีมาตรฐานใหม่ของสังคมไทย ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้

  1. มาตรฐานด้านสุขอนามัย: สังคมไทยต้องการมาตรฐานที่สูงขึ้นในด้านสุขอนามัย เพื่อให้ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อได้ดีขึ้น โดยเฉพาะโรคที่มีความรุนแรงและสามารถแพร่เชื้อได้อย่างรวดเร็ว เช่น โรคติดเชื้อไวรัส โรคภูมิแพ้ เป็นต้น
  2. มาตรฐานด้านเศรษฐกิจ: สังคมไทยต้องการมาตรฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงและเข้มแข็ง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่พึงประสงค์และเป็นอันตรายต่อสังคม เช่น การพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม และการติดตั้งโรงงานที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน
  3. มาตรฐานด้านการศึกษา: สังคมไทยต้องการมาตรฐานการศึกษาที่สูงขึ้น เพื่อส่งเสริมพัฒนาสังคมที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนาการศึกษาที่เน้นการเรียนรู้แบบ Active Learning