ความน่าเชื่อถือของการจัดการภัยพิบัติของภาครัฐ

ความน่าเชื่อถือของการจัดการภัยพิบัติของภาครัฐจะขึ้นอยู่กับลักษณะและคุณภาพของการจัดการ โดยทั่วไปแล้วการจัดการภัยพิบัติของภาครัฐจะมีลักษณะดังนี้

  1. ลักษณะและคุณภาพด้านการวางแผนและเตรียมการ: ภาครัฐมักจะมีการวางแผนและเตรียมการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติ โดยการวางแผนและเตรียมการจะประกอบด้วยการกำหนดวัตถุประสงค์ และกำหนดแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน รวมถึงการจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นต่าง ๆ เช่น บุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี
  2. ลักษณะและคุณภาพด้านการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูล: ภาครัฐจะมีการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติให้แก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องรู้ว่าภัยพิบัติเกิดขึ้น และวิธีการรับมือกับภัยพิบัติ
  3. ลักษณะและคุณภาพด้านการฝึกซ้อม/ฝึกอบรม: ภาครัฐมักจะจัดทำแผนการฝึกซ้อม/การฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรและประชาชนในการรับมือกับภัยพิบัติ โดยจะเน้นการฝึกทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการรับมือกับภัยพิบัติ