ความรุนแรงในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลักษณะความรุนแรงทางสังคมที่ปรากฎขึ้นในช่วงเผชิญกับสาธารณภัย  จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างในตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  จำนวน 506 คน  พบว่า  ประชาชนมีการแสดงถึงความรุนแรงทางสังคมในช่วงเผชิญสาธารณภัย ดังนี้

1.จ้องหาเรื่องที่จะประณาม

2.ยอมจำนน

3.ไม่ข่มความก้าวร้าวของตนเอง

4.ตอกย้ำการจัดลำดับชนชั้นให้แข็งแกร่งขึ้น