ความเหลื่อมล้ำจากน้ำ

คนไทยเมื่ออยู่ภายใต้รัฐราชการปรสิต ต้องเจอกับสาธารณภัยแบบตามยถากรรม และจะเพิ่มจำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบมากขึ้นทุกปีๆ

ในประเด็นภัยพิบัติที่เกิดจากทรัพยากรน้ำ จำนวนผู้ได้รับผลกระทบในด้านดีที่มีน้ำเพียงพอต่อการประกอบอาชีพและอุปโภค/บริโภคก็จะลดน้อยลงเรื่อยทุกปีๆ  เนื่องด้วยโลกมีอุณภูมิเฉลี่ยสูงขึ้น ทำให้นำ้ในธรรมชาติระเหยกลายเป็นไอน้ำลอยสูงขึ้นก่อเป็นวัฎจักรของน้ำ เพิ่มปริมาณมากขึ้นทุกปีๆ และอุณภูมิบรรยากาศยิ่งสูงจะสามารถอมไอน้ำ้ได้ปริมาณมากขึ้น https://www.gotoknow.org/posts/438663

ผลจากปรากฎการณ์ดังกล่าวข้างต้น จะทำให้มีฝนตกหนักมากขึ้น (แต่ปฏิทินการตกจะไม่แน่นอน มาเร็วมาช้า ตกหนักหรือไม่ตกเป็นเวลานาน)  แต่แม้ปริมาณฝนและปฏิทินการตกของฝนจะแปรเปลี่ยนไป แต่จะมีคนที่ได้รับผลกระทบซ้ำซาก ทั้งนำ้ท่วมทั้งน้ำแล้ง

แต่ไม่ว่าจะท่วมจะแล้ง  สิ่งที่จะปรากฏให้เห็นควบคู่กันไปของประชาชนที่จะเป็นผู้ประสบภัยพิบัติซ้ำซาก จะเป็นความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่ปรากฏทางปรากฏการณ์ทางสังคม ดังต่อไปนี้

1.เป็นเครื่องมือสร้างความชอบธรรมของรัฐราชการ

2.ต้องยอมจำนนกับความมักง่ายของภาครัฐ

3.ไม่ได้ประโยชน์จากลักษณะสภาพภูมิอากาศที่มีฝนตกหนัก