คุณค่าสาธารณะในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

คุณค่าสาธารณะ (Public Value) หมายถึง คุณค่าที่สร้างสรรค์ขึ้นจากกิจกรรมที่มีการส่งเสริมสิ่งดีๆ แก่สังคมในที่สุด โดยมุ่งเน้นการให้ผลตอบแทนแก่สังคมโดยไม่มีวัตถุประสงค์เพียงแค่ผลกำไรของเจ้าของกิจการหรือองค์กรเท่านั้น คุณค่าสาธารณะในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่:

  1. การเฝ้าระวังและป้องกันภัยพิบัติ: การเฝ้าระวังและป้องกันภัยพิบัติ เช่น ภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแผ่นดินไหว ภัยเพลิง ภัยแล้ง และภัยน้ำท่วม เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยป้องกันการเกิดสาธารณภัย รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดการภัยพิบัติ
  2. การส่งเสริมการแบ่งปันข้อมูล: การแบ่งปันข้อมูลและสื่อสารเกี่ยวกับสาธารณภัยเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ประชาชนทั่วไปมีความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์และสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
  3. การสร้างความตระหนักในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย: การสร้างความตระหนักในประชาชนเกี่ยวกับสาธารณภัยและการเตรียมความพร้อมเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยลดความเสี่ยงและความเสียหายจากสาธารณภัย
  4. การพัฒนานวัตกรรมเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย: การพัฒนานวัตกรรมเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น เทคโนโลยีการคาดการณ์และการตรวจจับภัยพิบัติ การออกแบบสถานที่ให้ปลอดภัย เป็นต้น เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยลดความเสี่ยง