ปฏิทินน้ำท่วมกับการจัดการใช้ประโยชน์ต้นทุนทางสังคม

ปฏิทินน้ำท่วม  ชี้นำการดำเนินกิจกรรมของสังคมในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยผ่านกระบวนการอธิบายใหม่ๆ ของผู้คนในแต่ละรุ่น  และตัดสินใจมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัว รวมทั้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิตของตนเอง

  • ปรับปรุง/เปลี่ยนความเชื่อมโยงหรือปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัว  เกิดเป็นวัฒนธรรมใหม่
  • ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงความคิดหรือการอธิบายปรากฏการณ์หรือการให้ความหมายใหม่
  • ปรับปรุง/เปลี่ยนความสัมพันธ์กับโครงสร้างสังคม

การปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น นั้นมาจากการอธิบาย/การให้ความหมายใหม่ๆ ของตัวเอง หรือมาจากการบีบคั้นจากโครงสร้างสังคมวัฒนธรรมกันแน่  รวมทั้งผู้ประสบภัยมีศักยภาพเพียงใดในการที่จะสร้างสรรค์วัฒนธรรมใหม่ที่ดีกว่าเดิม (ไม่ได้ย่ำอยู่กับวัฒนธรรมเดิมหรือกลับมีวัฒนธรรมที่ซ้ำเติมสถานการณ์ สร้างภาระความฉิบหายให้แก่ชนรุ่นหลัง)

จากการศึกษาสำรวจ ประชาชนในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ จำนวน 489 คน ในช่วงประสบภัยน้ำท่วม ปี 2565 พบว่า