สร้างระบบนิเวศแห่งความปลอดภัยพิบัติ

การสร้างระบบนิเวศแห่งความปลอดภัยพิบัติเป็นการออกแบบและวางแผนเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของภัยพิบัติในพื้นที่ที่มีการเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น พื้นที่อัคคีภัย โรงงานอุตสาหกรรม สนามบิน หรือที่อื่น ๆ ที่มีความเสี่ยงต่อภัยพิบัติ

ขั้นตอนแรกในการสร้างระบบนิเวศแห่งความปลอดภัยพิบัติคือการทำการประเมินความเสี่ยง ซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจและรับรู้ถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในพื้นที่นั้น ๆ โดยการประเมินความเสี่ยงจะแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนหลัก ๆ ได้แก่

  1. การทำแบบจำลองเหตุการณ์ฉุกเฉิน (Emergency Scenario Modeling) ซึ่งเป็นการจำลองเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้น และการประเมินความเสี่ยงโดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่เช่น แผนที่ สถิติ หรือข้อมูลประวัติศาสตร์ เพื่อหาความเสี่ยงของแต่ละสถานที่
  2. การประเมินความเสี่ยงโดยใช้หลักการวิเคราะห์อันตราย (Hazard Analysis) โดยการวิเคราะห์อันตรายจะช่วยให้เรารู้ว่ามีอะไรบ้างที่อาจเป็นอันตรายและมีความเสี่ยงในพื้นที่นั้น ๆ เช่น การระเบิด ไฟไหม้