พัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตกับภัยพิบัติ

การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต หมายถึง กระบวนการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และทักษะต่างๆ ตลอดช่วงชีวิต เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมในการจัดการกับสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิต เช่น การทำงาน การเรียนรู้ การเล่นกีฬา การเล่นเกม และการตัดสินใจ ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างสรรค์งานและเติบโตในชีวิตได้มากขึ้น

ลักษณะของการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตเป็นการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยไม่จำกัดเวลา อายุ และสถานะสังคม และมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ รวมถึงพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหาและสร้างสิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา

สถานภาพการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตในปัจจุบันสามารถเป็นไปได้ด้วยเทคโนโลยีและการเรียนรู้แบบออนไลน์ที่สะดวกสบายมากขึ้น แต่ก็ยังมีปัญหาในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและการเรียนรู้แบบออนไลน์ที่เหมาะสม โดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีความต้องการพัฒนาแต่ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและการเรียนรู้แบบออนไลน์

การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตสามารถส่งผลดีต่อการบริหารจัดการภัยพิบัติได้หลายด้านดังนี้

  1. การเตรียมความพร้อม: การพัฒนาศักยภาพคนที่มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการจัดการภัยพิบัติ เช่น การระบุจุดประสงค์ในการจัดการภัยพิบัติ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ การประเมินความเสี่ยงและการพัฒนาแผนการปฏิบัติการฉุกเฉิน เป็นต้น จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถจัดการภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  2. การสื่อสาร: การพัฒนาศักยภาพคนในการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญในการบริหารจัดการภัยพิบัติ ผู้บริหารที่มีศักยภาพในการสื่อสารที่ชัดเจนและเต็มเปี่ยมด้วยข้อมูลจะช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการภัยพิบัติสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. การเรียนรู้: การพัฒนาศักยภาพคนในการเรียนรู้และสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติ เช่น การเรียนรู้เรื่องของแผนการจัดการฉุกเฉิน แนวทางการปฏิบัติการฉุกเฉิน วิธีการระบุและประเมินความเสี่ยง เป็นต้น จะช่วยเพิ่มความเข้าใจและความชำนาญในการจัดการภัยพิบัติ