พันธุกรรมรั้งภัยพิบัติ

พันธุกรรมท้องถิ่น หมายถึงพันธุกรรมของพืชหรือสัตว์ที่ปรากฏอยู่ในพื้นที่และสามารถปรับตัวได้เพื่อทำให้สามารถดำรงชีวิตรอดต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมได้ดีขึ้น  ดังนั้น การเลือกใช้พันธุกรรมท้องถิ่นที่มีคุณค่าต่อระบบนิเวศภัยพิบัติ จะช่วยให้เกษตรกรและชุมชนในพื้นที่สามารถดำรงชีวิตรอดต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศได้ดียิ่งขึ้น โดยมีตัวอย่างพันธุกรรมท้องถิ่น เช่น

  1. พันธุ์ข้าวที่มีความต้านทานต่อการแล้งและน้ำท่วม
  2. พันธุ์สัตว์ที่มีความต้านทานต่อโรคและสภาพอากาศที่โหดร้ายรุนแรง
  3. พืชพันธุ์ที่มีความสามารถในการเจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินที่มีความเป็นกรดและที่มีความเค็มขั้นสูง

การเลือกใช้พันธุกรรมท้องถิ่นจะช่วยลดความเสี่ยงของการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและลดการเสื่อมสภาพของพื้นที่เพาะปลูกและที่ดินในระยะยาว รวมถึงช่วยเพิ่มความสามารถในการต้านทานและทำความเข้าใจกับภัยพิบัติ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศด้วย

สาเหตุการลดลงของพืชและสัตว์ที่เป็นพันธุกรรมท้องถิ่น ได้แก่

  1. การทำลายแหล่งที่อยู่ จากน้ำมือมนุษย์เพื่อการเติบโตของตนเอง
  2. การล่าที่เกินระดับที่เหมาะสมของมนุษย์  การบริโภคที่เกินความจำเป็นของมนุษย์
  3. การปนเปื้อนมลภาวะส่งผลให้มีการเจริญเติบโตลดลง
  4. การคุกคามโดยพันธ์ต่างถิ่น
  5. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้อาหาร การได้รับมลภาวะหรือได้รับอันตรายต่อการดำรงชีวิต เพิ่มสูงขึ้น
  6. การเสื่อมโทรมลงของคุณภาพดินที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก หรือการเจริญเติบโตตามธรรมชาติ

ข้อมูลอ้างอิง

 1. ถานการณ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
 2. คู่มือการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น