มิติของความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

มิติของความเสี่ยงจากภัยพิบัติ มีหลายมิติที่เราจะต้องตระหนักและหาแนวทางรับมือ ได้แก่

  1. ขึ้นกับปรากฏการณ์หรือลักษณะของภัยพิบัติ: ซึ่งภัยพิบัติสามารถแบ่งออกเป็นภัยพิบัติธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง ภัยน้ำท่วม แผ่นดินไหว และภัยพิบัติที่เกิดจากมนุษย์ เช่น การระบาดของโรค การเกิดเหตุร้ายแรง การจลาจล และการเกิดไฟป่า  ซึ่งแต่ละประเภทภัยก็มีปรากฏการณ์ที่แตกต่างกัน
  2. ขึ้นกับกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบ: ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สูงขึ้น เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ ซึ่งผู้ที่อยู่ในกลุ่มเหล่านี้มักมีความเสี่ยงจากภัยพิบัติสูงขึ้น
  3. ขึ้นกับสภาวะทางสังคมและที่อยู่อาศัย: สภาวะทางสังคมและที่อยู่อาศัยสามารถมีผลต่อความเสี่ยงจากภัยพิบัติได้ เช่น สภาพทางสังคมที่ไม่มั่นคง การประกอบอาชีพที่เสี่ยงต่ออันตราย และพื้นที่ที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติ เช่น บริเวณเขตแดน บริเวณแม่น้ำ และบริเวณชายฝั่ง
  4. ขึ้นกับการเตรียมความพร้อม: การเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติดีก็จะมีความเสี่ยงตำ่  เตรียมรับมือไม่ดีก็จะมีความเสี่ยงสูง