การอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีของผู้ประสบภัยพิบัติ

การอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีของผู้ประสบภัยพิบัติ เป็นแนวคิดที่เน้นความสำคัญของการไม่เพียงแค่จัดหาความต้องการขั้นพื้นฐาน เช่น อาหาร น้ำ และที่พักอาศัยให้แก่ผู้ประสบภัย แต่ยังสนับสนุนพวกเขาในการสร้างชีวิตใหม่อย่างมีศักดิ์ศรีและให้ความเคารพ

แนวทางนี้ตระหนักดีว่าภัยพิบัติสามารถส่งผลกระทบในระยะยาวต่อการดำรงชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน การจัดการกับผลกระทบเหล่านี้ต้องใช้แนวทางแบบองค์รวมและยั่งยืนมากขึ้น

ภัยพิบัติสามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตของผู้คน ซึ่งมักนำไปสู่การสูญเสียรายได้ การจ้างงาน และทรัพย์สิน การสนับสนุนผู้ประสบภัยพิบัติในการสร้างชีวิตความเป็นอยู่ขึ้นใหม่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการฟื้นตัวและความยืดหยุ่นในระยะยาว

มาตรการแทรกแซงต่างๆ ที่ควรนำมาใช้ เช่น การให้การฝึกอบรมอาชีพ การสนับสนุนการเงินรายย่อย และการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ เพื่อช่วยให้ผู้คนสร้างวิถีชีวิตใหม่หรือสร้างสิ่งที่มีอยู่เดิมขึ้นมาใหม่  ซึ่งอาจขยายมาตรการให้สามารถแก้ปัญหารากเหง้าของความยากจนและความเหลื่อมล้ำที่ทำให้ผู้คนมีความเสี่ยงมากขึ้นต่อผลกระทบของภัยพิบัติ

การสนับสนุนผู้ประสบภัยในการสร้างวิถีชีวิตใหม่อย่างมีศักดิ์ศรีและให้ความเคารพ เราสามารถช่วยให้พวกเขาฟื้นคืนความรู้สึกเป็นอิสระและควบคุมชีวิตของตนเองได้ ซึ่งแน่นอนว่าจะส่งผลดีต่อความความสามารถในการฟื้นตัวเมื่อเผชิญกับภัยพิบัติในอนาคต

ที่กล่าวมาข้างต้น ก็เพียงจะชี้ให้เห็นแค่ว่า รัฐราชการปรสิตของประเทศไทยไม่ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวข้างต้น  บรรเทาสถานการณ์หนึ่งจบไปก็นั่งรอบรรเทาอีกสถานการณ์หนึ่ง เรื่อยไปบนภาษีอากรที่นับวันจะร้องขอเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ   ขยายกันจังทรัพยากรคน  วัสดุอุปกรณ์