ความอับจนทางการเมืองและวัฒนธรรมนำสู่ความรุนแรงของภัยพิบัติ

ภาวะอับจนทางการเมืองและวัฒนธรรมสามารถเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดภัยพิบัติมากขึ้นได้หลายด้าน เช่น

  1. การเข้าถึงบริการสาธารณะ: สำหรับผู้ที่อยู่ในสภาวะอับจน ทำให้ยากที่จะเข้าถึงบริการสาธารณะเช่น การได้รับการศึกษา การรักษาสุขภาพ และการป้องกันอันตรายต่างๆ ซึ่งเมื่อเกิดภัยพิบัติ จะทำให้ผู้ที่ตกอยู่ในกลุ่มนี้รับผลกระทบมากขึ้น
  2. การเข้าถึงข้อมูล: ผู้ที่อยู่ในสภาวะอับจน อาจไม่มีการเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารเกี่ยวกับภัยพิบัติได้เท่าที่ควร ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถรับรู้ข่าวสารหรือคำแนะนำในการป้องกันและเตรียมความพร้อมได้
  3. การสื่อสาร: ภาวะอับจนส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตที่มีการสื่อสารและเชื่อมต่อเทคโนโลยีไม่เพียงพอ ทำให้ไม่สามารถรับข้อมูลหรือสื่อสารกับหน่วยงานสาธารณะและผู้ช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. การสืบพันธุ์วัฒนธรรม: ผู้ที่อยู่ในสภาวะอับจนอาจไม่มีทรัพยากรเพียงพอในการสืบพันธุ์วัฒนธรรม ซึ่งอาจทำให้ไม่มีการเตรียมความพร้อมในการจัดการภัยพิบัติตามวัฒนธ