แนวทางการพัฒนาความมั่นคงทรัพยากรน้ำ

ปัญหาความมั่นคงของทรัพยากรน้ำในประเทศไทยมีหลายประการ เช่น การสูญเสียป่าชุมชนและการใช้น้ำเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม ที่ส่งผลต่อการเสื่อมโทรมของแหล่งน้ำ รวมถึงปัญหา  การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและแล้งในหลายพื้นที่ของประเทศ

ดังนั้น แนวทางการพัฒนาความมั่นคงของทรัพยากรน้ำของประเทศไทยที่เห็นได้ชัดเจนได้แก่

  1. การส่งเสริมการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพโดยให้ความสำคัญกับการจัดการน้ำให้เหมาะสมในแต่ละส่วนของประเทศ และพัฒนาระบบการจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้น้ำ
  2. ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำโดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้การจัดหาและใช้นำ้ที่สมดุลืทันสมัย ทันการณ์ และสร้างความเป็นธรรม เช่น การนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและควบคุมน้ำในพื้นที่
  3. การส่งเสริมการเก็บรักษาน้ำและการใช้น้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเร่งพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บรักษาน้ำ เช่น การใช้สะพานพักน้ำ การใช้เทคโนโลยีการกักเก็บน้ำใต้ดิน และเร่งพัฒนาระบบการใช้นำ้อย่างประหยัดรู้คุณค่า เช่น การใช้เทคโนโลยีการใช้น้ำซ้ำในพื้นที่วิกฤต มีระบบการขออนุญาตใช้นำ้ตามเกณฑ์และความสำคัญ  มีระบบการดูแลนำ้ทุกมิตพื้นที่ (นิคมอุตสาหกรรม/ พื้นที่ชลประทาน /พื้นที่เกษตรน้ำฝน /แหล่งท่องเที่ยว /เกษตรพลังที่อยู่อาศัย /การพาณิชย์และบริการ)
  4. ภาครัฐพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเพิ่มบทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ คุ้มครองและจัดการ
  5. การสร้างวินัยในการใช้นำ้ และรู้คุณค่าในครัวเรือน ชุมชน หรืออุตสาหกรรม
  6. พัฒนาระเบียบกฎหมายให้ทันสมัย
  7. ยกระดับกระบวนทัศน์ให้เป็นแบบองค์รวม และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนานาชาติ