วิทยาการสาธารณภัย

ดร.วัฒกานต์ ลาภสาร (ปร.ด.สิ่งแวดล้อมศึกษา/มมส.)

คุณความดีในทรรศนะของเจ้าหน้าที่ราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคกับเจ้าหน้าที่ราชการส่วนท้องถิ่น

โจ้เฟอร์รารี่ ประกาศกร้าวไม่หยุดในความดีที่จะกำจัดยาเสพ […]

เปรียบเทียบทัศนคติความดีเพื่อความปลอดภัยจากพิบัติภัยของราชการส่วนท้องถิ่นกับราชการส่วนภูมิภาค

ส่วนใหญ่จะกล่าวอ้างความดีขึ้นมาเพื่อต้องการให้มีการลงมื […]

แรงบันดาลใจในการสู้พิบัติภัยของคนในราชการส่วนภูมิภาคเทียบกับราชการส่วนท้องถิ่น

แรงบันดาลใจในการสู้พิบัติภัยของคนในราชการส่วนภูมิภาคเที […]

“บทเรียนการจัดการโควิดที่ล้มเหลว” ความกลวงเปล่าบนวาทกรรมคนดีย์รับใช้คนไม่มีศีลธรรม

ในช่วงที่ประเทศไทยเผชิญกับโรคระบาดครั้งใหญ่ในรอบหลายทศว […]

ราชการส่วนภูมิภาคกับภัยพิบัติ : เปรียบเทียบการเรียนรู้ขององค์กรเพื่อจัดการสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพ

จากการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบการเรียนรู้เพื่อทำงานรับใช้ป […]

การผูกขาดความปลอดภัยโดยรัฐราชการปรสิต ผลลัพธ์ที่ได้จากการเสียภาษีและระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย

การผูกขาดความปลอดภัยโดยรัฐราชการปรสิต มาพร้อมกับความก้า […]