ภัยพิบัติ : จุดอ่อนภายใต้กะโหลกที่แข็งแกร่งของรัฐราชการ

ภายใต้ความแข็งขันของรัฐราชการในยามเกิดสถานการณ์ภัยพิบัตินั้น เมื่อเปิดกระโหลกดูจะพบว่าได้ซ่อนแนวคิดที่จะสร้างหายนะซ้ำซ้อนขั่วลูกชั่วหลานให้ประชาชน ดังนี้

1.ข้อมูลความน่าจะเป็น จะถูกนำไปใช้เพียงเพื่ออ้างความชอบธรรมในการจัดทำโครงการที่จะนำเงินภาษีมาใช้ในองค์กรของตน

2.การทำงานที่มีคุณค่าต่อการรับรู้ความเสี่ยงตำ่มาก

3.สร้างเงื่อนไขปิดกั้นต่อการแสวงหาความเต็มใจของบุคคลในการดำเนินการป้องกันในพื้นที่เสี่ยงต่ออุทกภัยรุนแรง

4.สร้างแนวทางที่ผิดให้กับผู้คนในการตระหนักถึงการประมาณการความเสี่ยงของตนเองให้ผิดทิศผิดทาง ต้องคอยฟังการชี้จากรัฐราชการเท่านั้น ตอบสนองส่งเสริมภารกิจขององค์กรของรัฐราชการ

5.เติบโตบนความทุกข์ยากของประชาชนในอนาคต หรือกล่าวได้ว่าทำงานแบบไม่มีความยั่งยืน