ปฐมบทความปลอดภัยจากภัยพิบัติ

ความปลอดภัยจากภัยพิบัตินั้นมีสิ่งสำคัญพื้นฐานที่สุดคือลักษณะภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อม  โดยมีมนุษย์เป็นผู้รังสรรค์ให้เป็นสวรรค์หรือนรก  ดังนั้นการที่จะปลอดภัย มนุษย์จำเป็นต้องรังสรรสิ่งต่อไปนี้ให้เกิดขึ้น

 • ควบคุมสิ่งสำคัญพื้นฐานข้างต้นอย่างเป็นระบบ
 • มีกระบวนการที่ติดตามให้เห็นระดับชี้วัดความก้าวหน้า
 • มีองค์ความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในกระบวนการพลวัตของสิ่งสำคัญพื้นฐานดังกล่าวข้างต้น เรียกว่าต้องเข้าใจผู้กระทำการในหลายลักษณะ โดยเฉพาะเงื่อนไขทางธรรมชาติที่ทำให้เกิดความปลอดภัย
 • มีวิศวกรรมปรับสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศให้เอื้อให้เกิดความปลอดภัย

ทำไมยังต้องดักดานกันอยู่  ในเมื่อมนุษย์เป็นผู้รังสรร ดังนั้น ความดักดานก็มาจากปัจจัยสำคัญของมนุษย์  2 ประการ ได้แก่

 • ประการแรก คือ จัดการการพัฒนาคนไม่ถูกต้อง มีปัญหาหลายๆ ด้าน ได้แก่
   • 1.ขาด Personality Types
   • 2.ขาด Team Roles
   • 3.การศึกษาไม่ได้สร้าง Competencies
   • 4.ขาด Finding and Selecting Talent
   • 5.ขาด Benefits of Diversity
   • 6.ขาด Workplace Well-being
   • 7.ขาด Retaining Talent
   • 8.ขาด Meeting Employees Needs
   • 9.ขาด Motivation and Reward
   • 10.ขาด Team Development
   • 11.ขาด Smart Management
   • 12.ขาด Developing Trust
   • 13.ขาด Dealing with Staff Conflict
   • 14.ขาด Delegation
   • 15.ขาด ฺBig Ideas โดยเฉพาะเจ้าใหญ่นายโตของรัฐราชการปรสิต ยิ่งตำแหน่งใหญ่โตยิ่งลดน้อยลงเท่าเม็ดถั่ว  เพิ่มเติมแต่ความเห็นแก่ตัว
   • 16.ขาด Coaching and Mentoring และไม่รู้เมื่อไหร่จะสามารถพัฒนาได้ เพราะวงการศึกษาจะเปลี่ยนครูเป็นโค๊ช แต่รูปแบบกระบวนการที่ทำสร้างสังคมทาสให้กับเผด็จการชัดๆ เลยวุ๊ย เปื๊อก……..
   • 17.ขาด Continuous Learning เรื่องนี้ก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะสามารถพัฒนาได้ เพราะวงการศึกษาที่เป็นปฐมบทเรื่องนี้ ปลูกฝังเด็กว่าพวกลูกๆ ต้องจบที่ห้องเรียนนี้ หรือที่โรงเรียนนี้
   • 18.ขาด Performance Management
   • 19.ขาด 360 degree Feedback
 • ประการที่สอง คือ เราขาดความรักหรือมีความรักที่คับแคบ  บางคนจะมีความเห็นแก่ตัวมากหรือรักตนเองสุดโต่ง

สรุป  ด้วยบริบทในปัจจุบัน ยากนักที่จะเห็นความสำคัญที่จะปรับตนเองจากความอ่อนด้อยในการพัฒนามนุษย์ โโยเฉพาะสังคมไทย ก็รอให้ต้นทุนของสิ่งสำคัญพื้นฐานของปฐมบทความปลอดภัยถูกรุมทึ้ง ถูกใช้เป็นแหล่งรองรับความดักดานจนไม่อาจจะฟื้นตัวเองได้ ไหรือจนไม่สามารถรักษาสมดุลเดิมได้