ปภ.จำกัดนี่เองที่ผลิตซ้ำหายนะ : ขาดความเป็นผู้นำในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ

การเพิ่มขึ้นของสาธารณภัยจำเป็นต้องบูรณาการระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ดียิ่งขึ้น ความท้าทายของการแบบบูรณาการคือต้องมีรูปแบบความเป็นผู้นำแบบบูรณาการมากขึ้น ซึ่งในปัจจุบัน การบูรณาการเป็นไปในรูปแบบภายใต้ฝ่ามือนิ้วชี้ของท่านขุนปรสิต

รูปแบบภายใต้ฝ่ามือนิ้วชี้ของท่านขุนปรสิต

รูปแบบนี้ เริ่มเป็นรูปเป็นร่างที่สามารถสังเกตุได้ตั้งแต่ในระดับจังหวัด  เวลาปกติก็สาละวนวิ่งเต้นนฝากนั่งหนูได้เข้ามาให้ประชาชนเลี้ยงดู หรือสาละวนอยู่กับการวิ่งเต้นหาความก้าวหน้าในหน้าที่การงานให้นังหนู  แต่เวลามีสาธารณภัยเกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของตน ก็ได้ทีโกยตามอำนาจตาม พ.ร.บ.ปภ.พ.ศ.2550 และ พ.ร.บ..การบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมชี้นิ้วให้ไปจัดการ และเตรียมสิ่งของไว้ตนเองจะออกไปเยี่ยมเยียนปลอบขวัญถ่ายรูปโชว์

ถ้าเหตุการณ์รุนแรงใหญ่โตมาก ระดับประเทศก็จะออกมาโชว์  ซึ่งในเวลาปกติก็จะนั่งบริหารขาเก้าอี้ รักษาอำนาจและดูแลนังหนู เมื่อสาธารณภัยรุนแรงก็จะออกมาชี้นิ้วชี้โบ้ชี้เบ้ไปเรื่อยๆ จนสถานการณ์สงบลงก็จะโยนให้บริษัท ปภ.จำกัดรับไปดำเนินการต่อ

ชะตาประชาชนภายใต้ฝ่ามือนิ้วชี้ของท่านขุนปรสิต

  • ระบบไม่ได้รับความสนใจในลักษณะความเข้าใจทางสังคม-วัฒนธรรมและความรู้สึกเห็นอกเห็นใจในมุมมองทางระบบการปกครอง  สนใจในลักผู้ใต้ปกครอง
  • ไม่ได้รับการดูแลแบบองค์รวม ก็จะย่ำอยู่กับการโปรยทาน เอาเงินภาษีมาออกกิจกรรมเอาหน้าของพวกปรสิต