เปรียบเทียบทัศนคติความดีเพื่อความปลอดภัยจากพิบัติภัยของราชการส่วนท้องถิ่นกับราชการส่วนภูมิภาค

ส่วนใหญ่จะกล่าวอ้างความดีขึ้นมาเพื่อต้องการให้มีการลงมือทำตามแนวทางที่ต้องการ (เท่าที่อ่านตำราพุทธศาสนาไม่ได้กล่าวอ้าง แต่ผู้ที่ถือเพศผู้ออกบวชสมัยนี้ที่เป็นได้แม้กระทั่งพระอรหันต์จับนมจับจิ๋ม มักจะกล่าวอ้างความดี โดยเฉพาะคุณความดีจากจากการบริจาคทานให้วัดให้พระสงฆ์ และก็คนดีย์ของสังคมสลิ่มในกะลาแลนด์ ที่ตั้งศูนย์บ้าคลั่งขึ้นมาสั่งสอนสังคมให้สังคมอยู่ในความดีเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19)

ความดีระดับนิรภัย

แนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขสังคมจะกำหนดขึ้นมา โดยที่ความดีระดับบุคคลชี้วัดกันที่สำนึก  ความดีของสังคมระดับชุมชนชี้วัดกันที่ค่านิยม  ความดีของสังคมระดับประเทศชี้วัดกันที่

ความดีระดับนิรภัย จะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1.ความดีของคนนิรภัย

2.ความดีของระบบนิเวศนิรภัย หรือของรัฐนิรภัย

ความดีของคนนิรภัย

ความดีชี้วัดกันที่สมรรถนะ  โดยมีองค์ประกอบสมรรถนะที่สำคัญ ดังนี้

1.สภาพที่ควรได้รับการยกย่องจากสังคม

2.ยึดมั่นการประพฤติที่สร้างคุณค่าต่อปัจจุบันและในอนาคต

ความดีของระบบนิเวศนิรภัย

ความดีชี้วัดกันที่ประสิทธิภาพโครงสร้างสังคม   โดยมีองค์ประกอบประสิทธิภาพที่สำคัญ ดังนี้

1.มีความรับผิดชอบต่อสังคม

2.มีจรรยาบรรณของกลุ่มสังคมด้านต่างๆ

เปรียบเทียบราชการส่วนภูมิภาคกับราชการส่วนท้องถิ่น

 

ราชการส่วนภูมิภาค

ราชการส่วนท้องถิ่น

คนนิรภัย

ความดีแบบเจ้าของฟาร์มปศุสัตว์ เอาประชาชนเป็นสัตว์เลี้ยงในฟาร์มแต่ก็ได้รับความปลาบปลี้มตื้นตันน่ายกย่องจากประชาชนอย่างมาก  ทั้งๆที่ได้สัมผัสพวกเขาเป็นคราวๆ เป็นครั้งคราว โดยเฉพาะยามเมื่อเกิดเหตุผลกระทบด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมและเมื่อยามประสบพิบัติภัย  ทั้งๆ ที่คุณค่าที่ได้รับเป็นเพียงการฉายฉวย แมองไม่เห็นอนาคตและความยั่งยืนจากเหล่าราชการส่วนภูมิภาค

ความดีแบบผู้รับใช้ มักจะไม่ได้รับความชื่นชม  แทบจะเรียกว่าประชาชนจิกหัวใช้

รัฐนิรภัย

มีความรับผิดชอบต่อระบบรัฐราชการ ให้ประชาชนเป็นคนรับเรื่องราวให้รัฐมาสร้างความผิดความโง่ให้กับประชาชน เพื่อมารับชอบกับเจ้านายผู้บังคับบัญชา เจ้านายจะได้มีความอวดชอบอวดดีว่าองค์กรตนส่งเสริมมุ่งมั่นทำงานให้กับประเทศชาติ จรรยาบรรณทางการทำงานนั้น เจ้านายผู้บังคับบัญชากำหนดให้เพื่อให้องค์กรเจริญขึ้นเพื่อการขยายอาณาจักรในแต่ละปี ทั้งงบประมาณ ทั้งคนทั้งทรัพย์สิน  โดยมีหน่วยงานองค์กรในรัฐราชการด้วยกันรับรองตรวจสอบ  เป็นคุณความดีของเทพเจ้าหรืออรหันต์ ที่แม้เห็นผิดกันเห็นๆ ก็อ้างว่าความจำเสื่อม พอจะแสดงอภินิหารความจำก็จะเลิศดั่งพระอรหันต์  ห้ามตรวจสอบเดี๋ยวจะบาปมหันต์

โครงสร้างผู้บริหารท้องถิ่นต้องการความนิยมจากประชาชน  จรรยาบรรณในการบริหารมีการตรวจสอบถ่วงดุลจากตัวแทนประชาชนที่เลือกตั้งเข้าไปเป็นตัวแทนในสภา อปท.

สรุป

อนาคตของพวกเรา จะอยู่กับการสงเคราะห์การเข้ามาจัดงานโครงการเป็นครั้งคราว หรือจะอยู่กับคนรับใช้ของเราเพียงลำพัง ซึ่งพวกเราเข้มแข็งพอมากแล้ว ยืนยันได้ว่าเราสามารถอยู่กับผู้รับใช้เพียงลำพังได้ เราประกอบสร้างความดีทั้งคนนิรภัยทั้งระบบนิเวศนิรภัยได้

และที่ควรระลึกไว้ก็คือ ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับความพึงพอใจจากการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมความปลอดภัย หรือการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ รวมทั้งการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข โดยปราศจากอคติว่าสิ่งใดปลอดภัยไม่ปลอดภัยจากรัฐนิรภัย

————-xxxxxxxxxxxxxxx————————