คุณความดีในทัศนะของเจ้าหน้าที่ราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคกับเจ้าหน้าที่ราชการส่วนท้องถิ่น

โจ้เฟอร์รารี่ ประกาศกร้าวไม่หยุดในความดีที่จะกำจัดยาเสพติดให้ชาวนครสวรรค์ “ผมอโหสิกรรมให้กับศาลที่จะพิพากษา ผมอโหสิกรรมให้กับคนที่ปล่อยคลิบเพื่อจำกัดผมออกจากการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่เลวระยำ ผมอโหสิกรรมให้กับเจ้าหน้าที่เรือนจำที่จองจำอิสรภาพผม ไม่ยอมปล่อยให้ผมได้กำจัดยาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากผืนแผ่นดินไทย” https://today.line.me/th/v2/article/vX5Wjo3

จากที่กล่าวข้างต้น จะเห็นได้ชัดเจนถึงทัศนคติเรื่องความดีความชั่วของเหล่าผู้ที่อยู่ในอาณาจักรรัฐราชการ ที่คิดว่าตัวเองนั้น แม้จะอย่างไร (ชั่วช้าเลวทราม) ก็คิดว่าตนเองนั้นทำคุณความดีทุกลมหายใจ https://www.youtube.com/watch?v=OiwGBC4lHyk แต่ไม่เคยประเมินคุณค่า (ความคุ้มค่าของบริการที่ตนเองให้กับประชาชน) หรือประเมินก็บิดเบือนผลการประเมิน

ซึ่งหากมามองที่เจ้าหน้าที่ในราชการส่วนท้องถิ่น ก็ไม่ปรากฏในลักษณะดังกล่าว เพราะลักษณะดังกล่าวข้างต้นก็จะมีแต่ผู้บริหารของ อปท.ซึ่งต้องการได้รับเลือกตั้งจากประชาชน จะประกาศกร้าวอุดมการณ์ของตนเอง

เปรียบเทียบผลกระทบการประกาศกร้าวของคนในราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคกับราชการส่วนท้องถิ่น

จากการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบจากเจ้าหน้าที่ราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคกับราชการส่วนท้องถิ่น  จำนวน 589 คน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      พบว่า

ประเด็น

ราชการส่วนกลาง/ภูมิภาค

ค่าเฉลี่ย

ราชการส่วนท้องถิ่น

ค่าเฉลี่ย

การตัดสินใจว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิด

ใช้เหตุผลเชิงอนาคตแบบยูโทปียในการสร้างความฉ้อฉล

4.7

ใช้เหตุผลเชิงคาดคะเน

4.6

การมองความทุกข์ยากแร้นแค้นของผู้อื่น

ใช้บรรทัดฐานตามความผิดระเบียบกฎหมายกลบเกลื่อนความทุกข์ยากแร้นแค้นของผู้อื่น

4.9

ใช้ความรู้สึกร่วมของคนในชุมชนเป็นบรรทัดฐาน

4.5

ความเห็นออกเห็นใจผู้อื่น

ใช้กลุ่ม/พรรคพวกเป็นบรรทัดฐาน

4.8

ใช้ความรู้สึกร่วมของคนในชุมชนเป็นบรรทัดฐาน

4.9

การอุบัติขึ้นของขบวนการโกง

ส่วนใหญ่จะอุบัติขึ้นเป็นรายบุคคล /กร่าง (เบ่ง) เป็นรายบุคคลหรือกลุ่มคน

4.6

จะถูกขับคลื่อนโดยองค์กร หรือภารกิจขององค์กร

4.7

สัมประสิทธิ์ความแปรผัน (coefficient of variation) = 4

สรุป

จากตารางผลการศึกษาวิจัย ดังกล่าวข้างต้น การควบคุมเจ้าหน้าที่ราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เราจะอาศัยความเข้มแข็งของโครงสร้างสังคมทางการปกครองด้านต่างๆ ผ่ายนการเลือกตั้งซึ่งเป็นการควบคุมโดยอ้อม

สำหรับการควบคุมเจ้าหน้าที่ราชการส่วนท้องถิ่นใช้ความรู้สึกร่วมของคนในชุมชนก็สามารถควบคุมได้ แต่ติดปัญหาคนไทยมีความรู้สึกร่วมยากมาก

———–xxxxxxxxxxx————