อุบัติเหตุทางถนน : ห่วงโซ่อุบัติเหตุทางถนน

อุบัติเหตุบนท้องถนน สามารถแยกองค์ประกอบได้ 2 เหตุการณ์ คือ เหตุการณ์ปกติ (เคยชิน/ประจำ) และเหตุการณ์ประจวบเหมาะ  เหตุการณ์ปกติแม้จะดูอันตรายหรือเป็นพฤติกรรมเสี่ยงบนท้องถนน แต่ส่วนใหญ่เมื่อเกิดเดี่ยวๆ จะไม่เกิดอุบัติเหตุทางถนน เมื่อบางโอกาสบางเวลาเราประสบกับเหตุการณ์ประจวบเหมาะบนท้องถนน ส่วนใหญ่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้น

จากการศึกษาจากผู้ขับขี่ 400 คน ผลการศึกษาเป็นดังที่กล่าวมาข้างต้น โดยมีตารางสถิติพรรณา ดังนี้

ตารางสถิติพรรณา แสดงพฤติกรรมเสี่ยงที่ผู้ขับขี่สร้างให้เป็นเหตการณ์ปกติบนท้องถนน

รายการ

ค่าเฉลี่ย

SD.

ค่าความเบ้

ค่าความโด่ง

Alpha  if Item delete

ขับเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด

9.8

1.2

0.08

-0.02

0.54

คุยโทรศัพท์ขณะขับ

1.9

1.8

0.05

-0.08

0.57

อารมณ์ไม่ดีขณะขับขี่

5.4

1.5

0.06

0.08

0.43

ใช้ยา(รักษาตัว/เสพติด)

0.5

1.6

0.05

0.03

0.59

บรรทุกเกินอัตรากฎหมายกำหนด

0.08

1.7

0.09

0.17

0.54

อื่นๆ

0.05

1.7

0.06

0.06

0.52

ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อถือได้ของมาตรวัด = 0.51

ตารางสถิติพรรณา แสดงเหตุการณ์ที่ผู้ขับขี่ประจวบเหมาะ  ที่เกือบจะเกิดอุบัติเหตุทางถนนขึ้น เมื่อพบหรืออยู่ในเหตุการณ์ ดังนี้

รายการ

ค่าเฉลี่ย

SD.

ค่าความเบ้

ค่าความโด่ง

Alpha  if Item delete

ตัดหน้ากระชั้นชิด

8.5

1.8

0.07

-0.08

0.57

สภาพถนนไม่ดี/ไม่รู้สึกได้รับการเตือนจากป้ายจราจร/เส้นจราจรบนพื้นทาง

6.8

1.5

0.09

0.07

0.51

ทัศนวิสัยไม่ดี/ฝนตก/หมอกลงจัด/กลางคืน

4.9

1.6

0.06

0.21

0.56

เมาแล้วขับขี่

1.7

1.7

0.05

0.08

0.57

บรรทุกเกินอัตรากฎหมายกำหนด

0.5

1.8

0.05

0.7

0.51

อื่นๆ

0.02

1.5

0.06

0.1

0.59

ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อถือได้ของมาตรวัด = 0.54

ดังนั้น

1.เมื่อเหตุการณ์ทั้งสองเกิดขึ้นพร้อมกัน ยากนักที่เราจะรอดจากหายนะบนท้องถนน ดังนั้นเราต้องพึงรู้ตระหนักว่ามีพฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นเหตุการณ์ปกติแล้ว เราต้องตระหนักรู้การประเมินว่าข้างหน้าจะพบกับเหตุการณ์อย่างไร  โดยเฉพาะการตัดหน้ากระชั้นชิดในบางช่วงของถนน    สภาพถนนไม่ดี (ทั้งสภาพความราบเรียบ การรองรับความเร็ว สภาพการแจ้งเตือนด้วยป้ายจราจร เส้นจราจรบนพื้นทาง)

2.เราจะหวังมาตรการจากภาครัฐมาสนับสนุนความปลอดภัยบนท้องถนน  เพราะบนท้องถนนของเรา จะพบดูการละเลยเหตุการณ์ปกติ  และตรวจจับอะไรก็ไม่รู้

—————————————888————————————