ความปลอดภัยจากอัคคีภัยเบื้องต้น

หลักการความปลอดภัยจากอัคคีภัยเบื้องต้น มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1 กรณีพบต้นเพลิง ควันไฟ หรือกลิ่นไหม้

1.1 ให้ใช้เครื่องดับเพลิงชนิดที่เหมาะสมทำการดับเพลิงทันที โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ก่อนเสมอ

1.2 แจ้งผู้รับผิดชอบประจำหน่วยงานหรืออำนวยการดับเพลิงประจำโซนของท่าน โดยบอกตำแหน่งที่พบเหตุอย่างชัดเจน

1.3 ในกรณีมีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นภายในบริเวณสำนักงาน และไม่สามารถดับเพลิงได้ ให้แจ้งหน่วยดับเพลิงท้องที่ และแจ้งตำแหน่งของจุดเกิดเหตุให้ชัดเจน และช่วยกันระงับเหตุต่อไป

1.4 อยู่ในความสงบและปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้อำนวยการดับเพลิง และเจ้าหน้าที่

1.5 อพยพอย่างเคร่งครัด เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการอพยพต่อไป

2 กรณีเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณอพยพ ทุกคนต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

2.1ตั้งสติ อย่าตื่นตระหนก และฟังคำสั่งของผู้รับผิดชอบประจำหน่วยงานหรือผู้อำนวยการดับเพลิงเกี่ยวกับขั้นตอน การดำเนินการอพยพ

2.2 ในกรณีที่อยู่ในห้องทำงานก็ให้ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด และออกจากห้องทำงานทันที โดยไม่ต้องล๊อคกุญแจประตูห้อง ทั้งนี้เพื่อสะดวกในการตรวจค้นหาภายหลัง

2.3 ทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือและนำทางให้แก่บุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่องานของ กปภ. เพื่อไปยังจุดรวมพล และเมื่อไปถึงจุดรวมพลแล้ว  ให้แจ้งชื่อผู้มาติดต่อนั้นให้แก่เจ้าหน้าที่อพยพเพื่อการสำรวจและค้นหาฯ

2.4 การอพยพให้ออกทางบันไดหนีไฟ

xxxxxxxxxxxx