อัคคีภัย ตอนที่ 1 สาเหตุและแหล่งกำเนิด

สาเหตุและแหล่งกำเหนิดของอัคคีภัย ภยันตรายอันเกิดจากขาดการควบคุมดูแลทำให้เกิดการติดต่อลุกลามไปตามบริเวณที่มีเชื้อเพลิงเกิดการลุกไหม้ต่อเนื่อง สภาวะของไฟจะรุนแรงมากขึ้นถ้าการลุกไหม้ที่มีเชื้อเพลิงหนุนเนื่อง หรือมีไอของเชื้อเพลิงถูกขับออกมามากความร้อนแรงก็จะมากยิ่งขึ้น

สาเหตุของอัคคีภัยอันเกิดจากความประมาทขาดความระมัดระวัง  แบ่งเป็น 2 ประเด็น คือ

1.ขาดความระมัดระวังทำให้เชื้อเพลิงแพร่กระจาย

ในกรณีนี้คือสิ่งที่เป็นเชื้อเพลิง(เป็นสารลุกไหม้ไฟหรือติดไฟได้)ได้แพร่กระจายไปสัมผัสกับความร้อนก็จะเป็นสาเหตุของการเกิดอัคคีภัยได้ ตัวอย่างเช่น ไอของตัวทำละลายหรือน้ำมันเชื้อเพลิงแพร่กระจาย เมื่อไปสัมผัสกับแหล่งความร้อนก็จะทำให้เกิดอัคคีภัยได้

2.ขาดความระมัดระวังในการใช้ไฟและความร้อน

ในกรณีนี้ ความร้อนในรูปแบบและลักษณะต่างๆ เช่น ความร้อนจากอุปกรณ์ไฟฟ้า การเชื่อมตัด เตาเผา เป็นต้น  ไปสัมผัสกับเชื้อเพลิงในสภาพที่เหมาะสม ก็จะเป็นสาเหตุอัคคีภัยได้ ตัวอย่างเช่น การที่สะเก็ดไฟจากการเชื่อมตัดด้วยไฟฟ้าหรือก๊าซไปตกลงในบริเวณที่มีกองเศษไม้หรือผ้าทำให้เกิดการคุกรุ่นลุกไหม้ทำให้เกิดอัคคีภัย

แหล่งกำเนิดอัคคีภัย ได้แก่

-อุปกรณ์ไฟฟ้า

-การสูบบุหรี่หรือการจุดไฟ

-ความเสียดทานขององค์ประกอบของเครื่องจักร เครื่องยนต์

-เครื่องทำความร้อน

-วัตถุที่มีผิวร้อนจัด เช่น ท่อไอน้ำ เตาเผา

-การเชื่อมหรือตัดโลหะ

-การลุกไหม้ด้วยตัวเอง อันเกิดจากการสะสมของสารบางชนิด เช่น พวกขยะแห้ง ถ่านหินจะก่อให้เกิดความร้อนขึ้นในตัวของมันเอง จนกระทั่งจุดที่ติดไฟได้

-ประกายไฟที่เกิดจากเครื่องจักรขัดข้อง

-โลหะหรือวัตถุหลอมเหลว

-ไฟฟ้าสถิต

-ปฏิกิริยาของสารเคมีบางชนิด เช่น โซเดี่ยม โปแตสเซี่ยม ฟอสฟอรัส เมื่อสัมผัสกับน้ำ อากาศ หรือวัสดุอื่นๆทำให้เกิดการลุกไหม้ได้

ฯลฯ

xxxxxxxxxxxxxxx