การปลูกจิตสำนึกเพื่อสร้างกระแสคุณค่าในการใช้รถใช้ถนน

การปลูกจิตสำนึกเพื่อสร้างกระแสคุณค่าในการใช้รถใช้ถนน ในปัจจุบัน กระแสคุณค่าที่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมอบให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ไม่เพียงพอที่จะลดจำนวนการบาดเจ็บและเสียชีวิตในระดับที่ต้องการหรือเป็นไปตามที่อารยประเทศได้มอบคุณค่าแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในประเทศ

แม้จะมีประเด็นคุณค่ามากมายจากหลากหลายหน่วยงาน ที่กล่าวรายงานในที่ประชุมระดับจังหวัด ระดับอำเภอ แม้กระนั้น องค์การอนามัยโลกได้จัดอันดับประเทศไทย เป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน เป็นอันดับสองของโลก

`        สะท้อนให้เห็นว่า กระแสคุณค่าของหน่วยงานภาครัฐที่กล่าวอ้างในการประชุมเหล่านั้นไม่เพียงพอ  ทั้งนี้ เราขาดกระแสคุณค่าที่ผู้ใช้รถใช้ถนนมอบให้แก่ผู้ร่วมใช้รถใช้ถนน ขาดกระแสคุณค่าที่คนในครอบครัวมอบให้แก่กัน ขาดกระแสคุณค่าที่คนในสังคมชุมชน/หมู่บ้านมอบให้แก่คนในชุมชน/หมู่บ้าน

   ดังนั้น เราต้องดำเนินการสร้างกระแสให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน

ข้อบ่งชี้กระบวนการปลูกจิตสำนึกเพื่อสร้างกระแสคุณค่าในการใช้รถใช้ถนน

๑.     มีกิจกรรมที่แสดงถึงความห่วงใย การตักเตือน การแนะนำแก่ผู้ร่วมใช้รถใช้ถนน แก่คนในครอบครัว แก่คนในสังคมชุมชน/หมู่บ้าน

๒.      มีการฝึกอบรม ฝึกทักษะแก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเสี่ยง

๓.      มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล  มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารความเสี่ยง มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน