ข้อปฏิบัติที่ชนะเหนือธรรมชาติ

การทำให้สังคมมีความปลอด-ภัย  ไม่ใช่เรื่องง่ายนัก แต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะเอาชนะความเสียหาย/ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติไม่ได้ ทั้งนี้ หากเรามีการปรับเปลี่ยนตัวเองตามหลักคิดดังต่อไปนี้

1. Trigger แรงกระตุ้น

การชี้ให้มนุษย์เห็นความสามารถของตนเองในการไดเปรียบธรรมชาติ มีอำนาจเหนือธรรมชาติ

2. Action การกระทำ

ปลุกปั้นให้มนุษย์มีวิถีชีวิตที่ได้เปรียบธรรมชาติให้ยั่งยืนตลอดไป โดยใช้สมการของเนียร์

3.Variable Reward รางวัลตอบแทนที่คุ้มค่าและไม่จำเจ

3.1  The Tribe มนุษย์ส่วนใหญ่ต้องการมีตัวตนในสังคม ถ้าเปิดโอกาส/สร้างช่องทางให้สามารถมีมีตัวตนในสังคม จะสร้างขีดความสามารถอันหลากหลายให้มีความได้เปรีบธรรมชาติ ไม่สามารถแสดงความพิโรธให้เราเดือดร้อน

3.2  The Hunt การปั้นเทคโนโลยีหรือสภาพแวดล้อมให้ตอบสนองมนุษย์อย่างไม่สิ้นสุด  อย่างไม่มีข้อจำกัด

3.3  The self การปั้นสภาพแวดล้อมให้มนุษย์รู้สึกภูมิมใจและรู้สึกว่าตัวเองมีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้น

4. Investment การทุ่มเทลงทุนลงแรงด้วยตนเอง

การบรรลุเป้าหมายในข้อ  1-3 จะสร้างแรงดึงดูดมหาศาลให้มนุษย์ทุ่มเทลงแรงเอาชนะธรรมชาติ

——————–2222——————