พายุฤดูร้อน 57

วิธีปฏิบัติง่ายๆที่สามารถอันตรายจากพายุฤดูร้อนได้ คือ

ก.ระยะใกล้ๆ

๑.ไม่อยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่อยู่ใกล้แนวสายไฟฟ้า ซึ่งอาจหักพาดลงมา ทำให้เสาไฟฟ้าล้มหรือสายไฟฟ้าชาดเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้

๒.หมั่นดูแลต้นไม้ที่ปลูกในบ้านของตนเอง คอยตัดแต่งกิ่งไม้ให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย ไม่ระสายไฟฟ้า เพราะเมื่อเกิดพายุลมแรงกิ่งไม้จะเสียดสีกับสายไฟฟ้าทำให้ฉนวนชำรุด ส่งผลให้มีกระแสไฟฟ้ารั่วมาตามกิ่งไม้ได้

๓.ผู้ประกอบการที่ติดตั้งป้ายโฆษณา เจ้าหน้าทีที่มีหน้าที่ตรวจสอบ/อนุญาต หรือผู้ที่อยู่ใกล้เคียงต้องตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างป้ายโฆษณา ให้อยู่ในสภาพที่มั่นคง ปลอดภัยอยู่เสมอ

ข.ระยะยาว

๑. ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้

๒. มาตรการต่อต้านความแห้งแล้ง  เพื่อลดอุณหภูมิและการระเหยของน้ำ

 

—————-฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿——————–