การค้ามนุษย์กับสาธารณภัย

ในดินแดนที่อุดมสมบูรณ์พอสมควร ผู้คนสาละวนอยู่กับสิ่งที่ตัวเองพอจะไขว่ขว้ามาได้ จมปลักอยู่กับการเอาชนะธรรมชาติเพียงเล็กๆ น้อย (แต่ผลกระทบมากมายมหาศาลเมื่อรวมจากการกระทำของทุกๆ คน) อีกทั้ง ระบบการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อผลประโยชน์ของชนชั้นสูงและนายทุนใหญ่ ที่มีผู้กุมอำนาจในรัฐราชการ ได้หลอมรวมให้ขบวนการใต้ดิน /ขบวนการสีเทาต่างๆ มีความปลอดภัยในการดำเนินกิจกรรมในประเทศไทย  ยากที่จะถูกโค่นถูกรื้อปรับถูกเอาผิดยกเลิกไปได้อย่างง่ายดาย โดยเฉพาะการค้ามนุษย์

ขอบเขตของการค่้ามนุษย์

1.การค้ามนุษย์แบบไม่มีอารยะ

ข่มขู่ ใช้กำลังบังคับ ลักพาตัว ฉ้อฉล หลอกลวง ใช้อำนาจโดยมิชอบ เพื่อประโยชน์โดยมิชอบ 6 รูปแบบ ได้แก่ (1) การค้าประเวณี (2) การผลิตหรือเผยแพร่สื่อลามก (3) ประโยชน์ทางเพศรูปแบบอื่น (4) การเอาคนลงเป็นทาส (5) การนำคนมาขอทาน (6) การตัดอวัยวะเพื่อการค้า
2.การกระทำที่ดูคล้ายมีอารยะ

2.1 บังคับใช้แรงงานหรือบริการตามมาตรา ๖/๑ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อันเป็นการข่มขืนใจผู้อื่นให้ทำงานหรือบริการโดยอยู่ในภาวะจำยอม เช่น เป็นลูกจ้าง เป็นผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นคนดูแล ฯลฯ

2.2 จัดโครงสร้างทาส/การปกครอง/การดำเนินกิจการ

(1) การอื่นใดที่คล้ายคลึงกันอันเป็นการขูดรีด

(2) การอื่นใดที่จำกัดทางเลือกของมนุษย์  ลดศักยภาพของมนุษย์  สร้างความอ่อนแอแก่มนุษย์ (การกระทำของรัฐราชการปรสิตในทุกกระทรวง ทบวง กรม  เช่น การศึกษา รัฐราชการก็มุ่งบริหารจัดการ 4 m กันอย่างอิ่มหมี เจียดให้การจัดการศึกษา เพียงร้อยละ ร้อยละ 1.7 จากงบประมาณปีละ 3 แสนกว่าล้านบาท  แถมในนั้น เป็นการจัดการการศึกษาให้กับทาส ฯลฯ)

การค้ามนุษย์กับสาธารณภัย

มีส่วนที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 2 ประการ คือ

1. สามารถบังคับใช้แรงงานหรือบริการได้ เมื่อเกิดสถานการณ์สาธารณภัย เนื่องจาก มาตรา6/2 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ระบุว่า “การบังคับใช้แรงงานหรือบริการไม่ใช้บังคับกับ 4 กรณี (ตามมาตรา 6/2)(1) การรับราชการทหาร (2) งานตามรัฐธรรมนูญหรือตามกฎหมาย (3) งานระหว่างต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล และ (4) งานป้องกันภัยพิบัติหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน”

2. จากการศึกษาการวิจัยของนักวิชาการหลายๆ ท่าน หลายๆ สำนักวิจัย  ชี้ชัดว่า  แม้การค้ามนุษย์จะช่วยเพิ่ม GDP ให้กับประเทศ  แต่ประเด็น GDP ที่ลดลงนั้นเกี่ยวข้องหรือเป็นผลมาจากกระบวนการค้ามนุษย์ ในอัตราส่วน 1:2 คือเพิ่ม 1 แต่ลด 2   ไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยการรักษาพยาบาล  การเกษตรที่ปนเปื้อน  การประมงที่ล้างผลาญ  อุบัติเหตุจากการทำงาน  การผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน  การบิดเบือนกลไกตลาด ฯลฯ

———xxxxxxxx————