ภาวะสัมบูรณ์ปลอดภัยพิบัติ

ด้วยมนุษย์แตกต่างจากสัตว์บนโลกประเภทอื่น คือ มีศักยภาพในการเรียนรู้ มีการปฏิบัติที่มีการฝึกฝน ทำให้มนุษย์สามารถมีวิวัฒนาการมากกว่าสัตว์ประเภทอื่นๆ เติบโตงอกงามทั้งทางกาย ใจ สังคมและจิตวิญญาณ

แต่ถึงจะมีการเติบโตงอกงามเพียงใด ในอนาคตมนุษย์ยังจะต้องเผชิญกับความทุกข์ยากนานาประการ และภัยพิบัติก็จะเป็นมหันตภัยที่มนุษย์ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้น หากจะลดความเสียหายที่รุนแรง มนุษย์จำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพของตนเองอีกด้านหนึ่งให้พร้อม  โดยมีองค์ประกอบในการพิจารณาความพร้อมนั้น ดังนี้

1. ความกระจ่างแจ้ง

2.ความเป็นอิสระไม่ถูกปิดกั้นจำกัดใดๆ ไม่ติดขัดคับข้อง

3.ไม่มีอะไรแอบแฝงเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์

4.ไม่เป็นไปด้วยความร้อนรนวุ่นวาย แต่แน่วแน่มีเป้าหมาย

ทั้ง 4 ประการจะต้องผสมกลมกลืนกันไปอย่างเหมาะสม ตามบริบทของพื้นที่ แต่ละประการเป็นปัจจัยซึ่งกันและกัน  เมื่อฝึกฝนปฏิบัติอย่างสมบูรณ์ก็จะได้มรดกให้ลูกหลานได้สืบทอดพัฒนาเป็นอารยธรรมต่างๆ  ชีวิตมีคุณค่า และมีความหมายอันจะนำพามนุษย์ก้าวออกสู่อวกาศออกสู่จักรวาล อันจะนำสู่การประสานชีวิตให้อยู่อย่างสอดคล้องกลมกลีนทั้งในโลกและในจักรวาล ไม่สูญสิ้นเผ่าพันธ์อยู่ในโลกด้วยภัยพิบัตินานาประการ

———————///////////////————————