งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

2.การเสริมสร้างและพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและป่าต้นน้ำ

3 ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ : กรณีศึกษาพื้นที่ลุ่มน้ำชี

4.การวิเคราะห์ความน่าจะเป็นร่วมของสภาพน้ำหลาก

5.การพัฒนาการสื่อสารที่มีความน่าเชื่อถือบนพื้นที่ภัยพิบัติ

6.โลจิสติกส์ในงานสาธารณภัย

7.การประเมินแผน นโยบายและการดำเนินงานจัดการภัยพิบัติในประเทศไทย

8.การออกแบบแก้ไขการระบายน้ำและจัดทำทิศทางการไหลของน้ำด้วยท่อ

9  การสร้างความพร้อมสำหรับการจัดการอุทกภัยภายใต้สภาวะโลกร้อน

10.การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบผสมผสาน

11.อุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ : ผลกระทบ การประกันภัยและการชดเชยเยียวยา

12.การประเมินความตระหนักถึงอุบัติเหตุของผู้ปกครองบุตรหลานแลผู้ใช้รถใช้ถนน

13.การศึกษามาตรฐานการแบ่งลุ่มน้ำหลักและลุ่มน้ำสาขาของประเทศไทย

14.การบริหารจัดการนำ้ของต่างประเทศและข้อเสนอแนะสำหรับประเทศไทย

15.การรับรู้และทัศนคติของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์เตือนภัยพิบัติในประเทศไทย

16.การลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

17.ระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวของวัตถุอันตรายตาม พรบ.วัตถุอันตราย

18.การประเมินระดับความต้านทานแผ่นดินไหวของอาคารใน กทม.

19.การลดภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวในประเทศไทย

20.ปัจจัยของเมืองที่ส่งผลต่อความปลอดภัยทางถนน

21.พฤติกรรมทางกลศาสตร์ของดินไม่อิ่่มน้ำในประเทศไทย

22.การศึกษาบทเรียนจากประสบการณ์การบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำ

23.การพัฒนาระบบเฝาระวังดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ

24.การป้องกันและลดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร : ประเด็นที่ปฏิบัติอย่างกว้างขวางในต่างประเทศแต่ยังไม่ได้ปฏิบัติในประเทศไทย

25.ข้อมูลและการแสดงผลจากข้อมูลอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนนในประเทศไทย

26.มาตรการทางกฎหมายเพื่อถนนปลอดภัย

27.สังเคราะห์ภาพรวมของปัญหาและทางเลือกในการแก้ไขอุบัติเหตุจราจร

28.การศึกษาความต้องการและทบทวนดัชนีชี้วัดอุบัติเหตุจราจรระดับนานาชาติและระดับชาติและพัฒนาดัชนีชี้วัดอุบัติเหตุจราจร

29.โครงการบทเรียนจากประสบการณ์การบริหารจัดการลุ่มน้ำ

30.แนวโน้มอุบัติเหตุทางถนนและความสัมพันธ์กับปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุทางถนน

31.โครงการประเมินกลยุทธ์และเทคโนโลยีในชุดโครงการถนนปลอดภัย

32.การพัฒนารูปแบบการจัดระบบสร้างเสริมความปลอดภัยในรถยนต์โดยสารรับ-ส่งนักเรียนจังหวัดเชียงราย

33.ทางสว่างของผู้ประสบอุบัติเหตุจราจร

34.การปรับตัวของชุมชนต่อการเปล่ยีนแปลงในการใช้ประโยชน์ในที่ดิน

35.ความแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

36.ระบบบัญชีทรัพยากรที่ดินเพื่อการกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านเกษตรกรรม

37.กลไกการบริหารจัดการความเสี่ยงของภาคส่วนเกษตรต่อสภาวะรุนแรงโดยระบบประกันภัยพืชผล

38.ความรับผิดของรัฐเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติ

39.การวิจัยและพัฒนาด้านการลดภัยพิบัติธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

40.การศึกษาคุณภาพของข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน

41.ความเป็นธรรมทางสุขภาพระดับครัวเรือน

42.การวิจัยประเมินผลนโยบายสุขภาพที่เน้นผลกระทบความเป็นธรรมด้านสุขภาพ

43.แนวคิดและทัศนะต่อความเป็นธรรมของกลไกสำคัญในการอภิบาลระบบสุขภาพ

44.Work Zone Safety: Physical and Behavioral Barriers in Accident Prevention

45.BEST PRACTICE FOR BEHAVIOUR BASED SAFETY

46.โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการคุณภาพทางสังคม : จากโจทย์วิจัยสู่แนวคิดในพื้นที่

47.โครงการวิจัยและพัฒนาศักยภาพการประชาสังคม จังหวัดมหาสารคาม

48.การวิเคราะห์การจัดทำแผนที่พื้นที่เกี่ยวกับน้ำท่วมในบริเวณที่ราบภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย

49.การทบทวนวรรณกรรมเพื่อการถอดบทเรียนในการจัดการภัยพิบัติ

50.การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการรับมือพิบิัติภัย

51.การประเมินแผนการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

52.man-made disasterกับการแพทย์ บทเรียนจากความขัดแย้งทางการเมือง

53.การศึกษาพฤติกรรมการขับขี่ของวัยรุ่นที่มีผลต่อความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุในการใช้รถจักรยานยนต์

54.อุบัติเหตุในเด็ก สถานการณ์และแนวทางป้องกัน

55.บทความวิชาการ เรื่องแนวทางในการจัดการอุทกภัย กรณีศึกษาเทศบาลนครนนทบุรี

56.บทความวิชาการ เรื่องการบริหารจัดการอุทกภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

57. บทความวิชาการ เรื่องชุมชนกับการจัดการอุทกภัยปี พ.ศ. 2554 : กรณีศึกษา ชุมชนอยู่เจริญ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร (อยู่เจริญโมเดล)

58.เศษซาก – กลศาสตร์การทำนายและการตอบโต้

59.แผ่นดินถล่มภัยพิบัติ: ผลกระทบ, การเกิดขึ้นและกลไก

60.การวิเคราะห์เศษส่วนเพื่อความเป็นธรรมชาติ

61.การคาดการณ์สภาพภูมิอากาศในอนาคตของประเทศไทย

62.แนวทางการศึกษาชุมชนเพื่อรับมือภัยพิบัติซ้ำซ้อนผ่านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

63.ระบบสำหรับการประเมินความเปราะบางต่อการขาดแคลนทรัพยากรน้ำในเมืองท่องเที่ยว: กรณีศึกษาเทศบาลเมืองหัวหิน

64.แนวทางการจัดการการใช้ที่ดินและทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีนตอนล่าง

65.ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อหาการจัดสรรน้ำที่เหมาะสุดแบบเอนกประสงค์

66.ผลกระทบของนโยบายการตั้งราคาและภาษีต่ออุปสงค์น้ำประปาของครัวเรือนและปัญหาการขาดแคลนน้ำประปาในประเทศไทย

67.การบริหารจัดการน้ำที่มีผลต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ : กรณีศึกษาโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยัง (ตอนบน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

68.แบบจำลองคณิตศาสตร์สำหรับการจำลองแบบและการสร้างภาพนามธรรมของน้ำท่วม

69.การบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างด้วยเทคนิคการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด

70.การจำลองน้ำใต้ดินและพัฒนาฐานข้อมูลในพื้นที่โครงการชลประทานชัณสูต

71.ผลกระทบของอุทกภัยต่อพื้นที่ปลูกสร้างและโครงสร้างพื้นฐานในเขตเมืองน่าน

72.การบริหารจัดการเพื่อเตรียมการป้องกันอุทกภัยของโครงการหมู่บ้านจัดสรร ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

73.นวัตกรรมการออกแบบและก่อสร้างบ้านลอยน้ำ

74.รูปแบบเขื่อนป้องกันน้ำท่วมเพื่อวิถีชีวิตชุมชนเมืองริมน้ำ กรณีศึกษา ชุมชนปากคลองมหาสวัสดิ์ กรุงเทพมหานคร

75.แนวทางการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์วัฒนธรรมตามโครงการนำร่องการบริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่การเกษตรเป็นพื้นที่รองรับน้ำนอง เพื่อบรรเทาอุทกภัยตามแนวพระราชดำริแก้มลิง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

76.สื่อใหม่กับการสร้างการมีส่วนร่วมในฐานะพลเมืองในวิกฤตการณ์น้ำท่วมใหญ่ พ.ศ.2554

77.โครงสร้างภูมินิเวศกับบทบาทภูมิทัศน์ป่าบุ่งป่าทามและ การใช้ประโยชน์ของมนุษย์ในด้านการบริการเชิงนิเวศของพื้นที่ กรณีศึกษา ลุ่มน้ำสงครามตอนล่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

78.ผลกระทบของอุทกภัยต่อพื้นที่ปลูกสร้างและโครงสร้างพื้นฐานในเขตเมืองแพร่

79.การประเมินผลกระทบด้านอุทกภัยของจังหวัดสุโขทัยอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก

80.THE THAILAND MECHANISM IN CONFLICT MANAGEMENT DURING FLOOD RESPONSE AND RELIEF: A CASE STUDY OF CONFLICT RELATED TO KLONG MAHASAWAT

81.แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่หน่วงน้ำฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานคร

82.การจัดการด้านที่อยู่อาศัยในภาวะอุทกภัย : กรณีศึกษาโครงการบ้าน มั่นคง ชุมชนเจริญพัฒนา หมู่ 2 และชุมชนบ้านคลองรังสิต หมู่ 6 ตำบลบางพูน อำเภอ เมือง จังหวัดปทุมธานี

83.ข่าวประชาสัมพันธ์ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรภาครัฐและเอกชน ปี 2554 การรับรู้และทัศนคติของผู้รับสารในวิกฤตการณ์น้ำท่วม

84.ความสอดคล้องระหว่างข้อกำหนดผังเมืองรวมกับพื้นที่ระบายน้ำฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร

85.การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับวิเคราะห์การกระจายและการเคลื่อนตัวของฝนในกรุงเทพมหานคร

86.ลักษณะทางภูมินิเวศและพลวัตของที่ราบน้ำท่วมถึงกับการตอบสนองของมนุษย์ กรณีศึกษาแม่น้ำน่าน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

87.การแปลและอธิบายความหมายภูมิทัศน์ในเชิงอุทกนิเวศวิทยาจากแผนที่โบราณ : กรณีศึกษา ที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

88.โครงสร้างของระบบนิเวศภูมิทัศน์ และ การบริการเชิงนิเวศของภูมิทัศน์ กรณีศึกษาลำประโดง และร่องสวนในโครงข่ายเส้นทางน้ำ คลองอ้อมนนท์ บางใหญ่, นนทบุรี

89.ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แบบเวลาจริงเพื่อการเตือนอุทกภัยในลุ่มน้ำจันทบุรี

90.การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพของเมืองแพร่

91.ลักษณะทางพื้นที่ของปริมาณน้ำของแม่น้ำในประเทศไทย

92.ผลการดำเนินมาตรการเพิ่มอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินที่มีต่อการพัฒนาตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

93.บทบาทการศึกษาในการสืบทอดและพัฒนาทางวัฒนธรรม : กรณีศึกษาวัฒนธรรมชาวสวนฝั่งธนบุรี

94.แนวทางการพัฒนาชุมชนคูหามุข อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

95.การประเมินเงินกองทุนทางเศรษฐศาสตร์สำหรับความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ

96.การบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างด้วยเทคนิคการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด

97.การวัดอัตราการตกของฝนเฉพาะที่โดยใช้คลื่นวิทยุ

98.แนวทางการศึกษาชุมชนเพื่อการรับมือภัยพิบัติซ้ำซ้อนผ่านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

99.การพัฒนาการสื่อสารที่มีความน่าเชื่อถือบนพื้นที่ภัยพิบัติ

114.การจัดการความขัดแย้งของประเทศไทยที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดการน้ำท่วมและการบรรเทาทุกข์ : กรณีศึกษาความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับคลองมหาสวัสดิ์

115.การลดความเสี่ยงภัยพิบัติในภาคการศึกษา: กรณีศึกษาโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากไต้ฝุ่นไฮเยียน(โยลันดา) ในฟิลิปปินส์

116.การรับรู้และทัศนคติของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์เตือนภัยพิบัติในประเทศไทย

117.การประเมินการอยู่อาศัยของบ้านพักถาวรสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ปี พ.ศ. 2554 : กรณีศึกษาโครงการบ้านพักถาวรจังหวัดกระบี่

118.การจัดการที่อยู่อาศัยในภาวะอุทกภัย : กรณีศึกษา โครงการบ้านเอื้ออาทรลาดหลุมแก้ว 1 อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

119.การจัดการด้านที่อยู่อาศัยในภาวะอุทกภัย : กรณีศึกษาโครงการบ้าน มั่นคง ชุมชนเจริญพัฒนา หมู่ 2 และชุมชนบ้านคลองรังสิต หมู่ 6 ตำบลบางพูน อำเภอ เมือง จังหวัดปทุมธานี

120. การตายจากอุบัติเหตุบนถนนในจังหวัดสงขลา

121.การประเมินความสามารถของ อปท.ในการรับมือกับภัยพิบัติ

122.การวิเคราะห์เศษส่วนเพื่อความเป็นธรรมชาติ

123.แผ่นดินถล่มภัยพิบัติ: ผลกระทบ, การเกิดขึ้นและกลไก

124.บทบาทของระบบนิเวศในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

125.อันตรายจากธรรมชาติในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก: ความก้าวหน้าและแนวคิดใหม่ ๆ

126.การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: จากความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยน

127.ชุมชนที่อาศัยอยู่กับอันตราย

128.การวัดความเสี่ยงต่อภัยธรรมชาติ

137. การศึกษาประสิทธิภาพการใช้พืชน้ำร่วมกับระบบบ่อบำบัดน้ำเสียในการบำบัดน้ำเสียชุมชน

138. การศึกษาการจัดการน้ำเสียชุมชนใน มอ.วิทยาเขตหาดใหญ่

139. ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของ จนท.สาธารณสุข

140.การจัดการป่าชุมชนในนิคมสร้างตนเองพัมนาภาคใต้

141.แนวทางและรูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในเขตชุมชนแออัด

142.บทบาทที่ปฏิบัติอยู่และความคาดหวังของคณะกรรมการพัฒนาประจำหมู่บ้าน

143.สรุปบทเรียน : กระบวนการเตรียมกลุ่มวิทยุชุมชน

144.สตรีกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนทะเลน้อ

145.การพัฒนานักจัดการความรู้ชุมชน

146.การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาชุมชนของประชาชนในชนบท

147.การศึกษาการรับรู้ข่าวสารของประชาชนในเขตชนบทและเขตเมือง

148.การพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง : กรณีศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดแผนชุมชน

149.การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการที่ดีด้านการมีส่วนร่วมของ ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

150.การจัดการที่อยู่อาศัยในภาวะอุทกภัยกรณีศึกษา : โครงการเคหะชุมชนอยุธยา 1 และโครงการหมู่บ้านจัดสรรหันตราวิลล่า ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

151.การผ่านพิธีการศุลกากรสำหรับการนำเข้าของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติภายใต้บริบทกฎหมายระหว่างประเทศ: ศึกษาการผ่านพิธีการศุลกากรของประเทศไทย

152.ปัญหากฎหมายในการคุ้มครองอาสาสมัครจากความรับผิดเพื่อละเมิด

153.การศึกษาพัฒนาการด้านโลจิสติกส์เพื่อมนุษยธรรมในประเทศไทย

154.การตั้งราคาของสัญญาการประกันภัยต่อกรณีเกิดภัยพิบัติขนาดใหญ่สำหรับการประกันภัยชีวิต

155.แนวทางการเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินทางรังสีสำหรับสถานประกอบ การทางรังสี ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

156.การจัดทำแผนป้องกันและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟของอาคารสำนักงานที่เป็นอาคารสูง บริเวณศูนย์กลางธุรกิจ กรุงเทพมหานคร

157.การพัฒนาการสื่อสารเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่

158.วิธีจัดเส้นทางพหุวิถีโดยอาศัยตำแหน่งสำหรับโครงข่ายแอดฮอก สำหรับการประยุกต์ใช้งานบรรเทาสาธารณภัย การทหาร การประชุม และการตรวจวัดสภาวะแวดล้อม

159.แนวทางนโยบายการลดภัยพิบัติเพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : กรณีลุ่มน้ำคลองยัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

160.ประชากร ภัยพิบัติธรรมชาติ ความยากจนและความมั่นคงของมนุษย์

161.การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการแจ้งเตือนภัยพิบัติแผ่นดินไหวของชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัย จังหวัดเชียงราย

162.การศึกษาการจัดการพยาบาลในภาวะภัยพิบัติสำหรับผู้สูงอายุ

163.การฟื้นฟูภาวะจิตใจและการร่วมมือช่วยเหลือทางจิตวิทยาที่ยั่งยืนแก่เด็ก เยาวชนและครอบครัวหลังการประสบภัยพิบัติสึนามิ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

164.ประสบการณ์ภัยพิบัติสึนามิและการฟื้นพลังของวัยรุ่นที่ได้รับผลกระทบภัยพิบัติสึนามิ พ.ศ. 2547 : การศึกษาแบบผสานวิธี

165.การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างมโนธรรมสำนึกเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สำหรับเยาวชนที่อาศัยอยู่บนเกาะบริเวณอ่าวไทย

166.ปัญหาและลู่ทางว่าด้วยพัฒนาการทางกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับความช่วยเหลือระหว่างประเทศต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติ

167.การจัดกำหนดการของข้อความสำคัญสำหรับเหตุการณ์ภัยพิบัติ

168.แนวทางการศึกษาชุมชนเพื่อการรับมือภัยพิบัติซ้ำซ้อนผ่านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

169.ผลกระทบของภัยธรรมชาติต่อการค้าระหว่างประเทศและทุนของประเทศ

170.การประเมินเงินกองทุนทางเศรษฐศาสตร์สำหรับความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ

171.การจัดสรรพื้นที่คลังสินค้าสำหรับการปฏิบัติการภัยพิบัติ กรณีศึกษา สภากาชาดไทย

172.การลดความเสี่ยงภัยพิบัติในภาคการศึกษา: กรณีศึกษาโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากไต้ฝุ่นไฮเยียน(โยลันดา) ในฟิลิปปินส์

173.นวัตกรรมกระบวนการจัดการข้อมูลจากการรายงานของมวลชนในช่วงเวลาการเผชิญภัยพิบัติ

174.ความสัมพันธ์ของทุนทางสังคมกับการเตรียมตัวรับมือภัยพิบัติเมืองของแรงงานต่างชาติทักษะสูง

175.

176.

177.

178.

179.

180

181.

182.

183.

184.

185.

186.

187.

188.