ความคาดหวังทางการเมืองต่อการจัดการภัยพิบัติ

ความคาดหวังทางการเมืองต่อการจัดการภัยพิบัติมีความแตกต่างๆ กันไปตามลักษณะ ดังนี้

 

1) กลุ่มต่างๆ ทางสังคม จะแตกต่างกันตามกลุ่มประชาชน หน่วยงานราชการ ภาคธุรกิจ  นักการเมือง รัฐบาล  ผู้ประสบภัย  เด็ก  สตรี  คนพิการ  พระสงฆ์ ผู้ป่วย  ฯลฯ

2) ตามพื้นที่กายภาพ จะแตกต่างกันตามกลุ่มลุ่มน้ำ 25 ลุ่มน้ำหลัก  ลุ่มน้ำย่อยใน 25 ลุ่มน้ำหลัก  พื้นที่ราบติดเชิงเขา  พื้นที่ราบลุ่มติดแม่น้ำ  พื้นที่รอบนิคมอุตสาหกรรม พื้นที่อาคารสูง  พื้นที่ชุมชนแออัด

3) ตามพื้นที่ปกครอง จะแตกต่างกันตามภาค  จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ชุมชน

4) ตามระดับการศึกษา คนที่มีการศึกษาตำ่จะมีความคาดหวังแตกต่างกับคนที่มีการศึกษาสูงกว่า

5) ตามคุณภาพชีวิต  คนที่มีคุณภาพชีวิตระดับต่ำจะมีความคาดหวังแตกต่างจากคนที่มีคุณภาพชีวิตดี

ข้อพิจารณาการตัดสินใจบริหารจัดการภัยพิบัติ

การจัดการภัยพิบัติ  จะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับความคาดหวังทางการเมืองของกลุ่มลักษณะใด  มีข้อพิจารณาในการคัดเลือก  ในการตัดสินใจบริหารจัดการ ดังนี้

1) ผลการประเมินความเสี่ยงภัย

2) ประวัติการเกิดภัย

3) ความต้องการของกลุ่มที่เป็นประชาชนเสี่ยงภัย

4) ่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง

ซึ่งแม้จะเลือกตอบสนองต่อความคาดหวังทางการเมืองลักษณะใด ลักษณะหนึ่ง  ย่อมมีผลกระทบต่อส่วนใดส่วนหนึ่งตามมา

00000000000000000000000000000000