วิทยาการสาธารณภัย

ดร.วัฒกานต์ ลาภสาร (ปร.ด.สิ่งแวดล้อมศึกษา/มมส.)

ปภ.จำกัดนี่เองที่ผลิตซ้ำหายนะ : สร้างกระบวนการลบความทรงจำภัยพิบัติของประชาชน

ความสำคัญของความทรงจำภัยพิบัติ เมื่อประสบภัยพิบัติหรือเ […]

ปภ.จำกัดนี่เองที่ผลิตซ้ำหายนะ : ขาดความเป็นผู้นำในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ

การเพิ่มขึ้นของสาธารณภัยจำเป็นต้องบูรณาการระบบการป้องกั […]

คุณความดีในทัศนะของเจ้าหน้าที่ราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคกับเจ้าหน้าที่ราชการส่วนท้องถิ่น

โจ้เฟอร์รารี่ ประกาศกร้าวไม่หยุดในความดีที่จะกำจัดยาเสพ […]

เปรียบเทียบทัศนคติความดีเพื่อความปลอดภัยจากพิบัติภัยของราชการส่วนท้องถิ่นกับราชการส่วนภูมิภาค

ส่วนใหญ่จะกล่าวอ้างความดีขึ้นมาเพื่อต้องการให้มีการลงมื […]

แรงบันดาลใจในการสู้พิบัติภัยของคนในราชการส่วนภูมิภาคเทียบกับราชการส่วนท้องถิ่น

แรงบันดาลใจในการสู้พิบัติภัยของคนในราชการส่วนภูมิภาคเที […]

“บทเรียนการจัดการโควิดที่ล้มเหลว” ความกลวงเปล่าบนวาทกรรมคนดีย์รับใช้คนไม่มีศีลธรรม

ในช่วงที่ประเทศไทยเผชิญกับโรคระบาดครั้งใหญ่ในรอบหลายทศว […]