วิทยาการสาธารณภัย

ดร.วัฒกานต์ ลาภสาร (ปร.ด.สิ่งแวดล้อมศึกษา/มมส.)

แนวทางการบริหารจัดการผลกระทบที่เกิดจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550

พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มีเจตจ […]

ปภ.จำกัดนี่เองที่ผลิตซ้ำหายนะ : สร้างกระบวนการลบความทรงจำภัยพิบัติของประชาชน

ความสำคัญของความทรงจำภัยพิบัติ เมื่อประสบภัยพิบัติหรือเ […]

ปภ.จำกัดนี่เองที่ผลิตซ้ำหายนะ : ขาดความเป็นผู้นำในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ

การเพิ่มขึ้นของสาธารณภัยจำเป็นต้องบูรณาการระบบการป้องกั […]

แรงบันดาลใจในการสู้พิบัติภัยของคนในราชการส่วนภูมิภาคเทียบกับราชการส่วนท้องถิ่น

แรงบันดาลใจในการสู้พิบัติภัยของคนในราชการส่วนภูมิภาคเที […]

ราชการส่วนภูมิภาคกับภัยพิบัติ : เปรียบเทียบการเรียนรู้ขององค์กรเพื่อจัดการสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพ

จากการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบการเรียนรู้เพื่อทำงานรับใช้ป […]