การรายงานสถานการณ์วิกฤตนำ้ท่วม

เราจะได้ยิน การรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆ ในช่วงปี 2561 เป็นต้นมาว่า วิกฤตน้ำ้ท่วมหนักที่สุดในรอบ 20 ปีบ้าง 30 ปีบ้าง 40 ปีบ้าง  ได้ยินบางคนบอกว่านักข่าวถามชาวบ้านที่มีอายุมากๆ ในพื้นที่  แต่ข้อเท็จจริงไม่ใช่นะครับ เขาเอามาจากการตรวจวัดปริมาณนำ้ท่วมฝนในช่วงเวลาต่างๆ  รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

ยกตัวอย่างเช่น ในเวลา 1 ชั่วโมง  วัดปริมาณน้ำฝนได้ 79 มิลลิเมตร ถ้าพื้นที่ไม่มีศักยภาพในการรองรับนำ้ได้ก็เกิดน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลาก น้ล้นตลิ่ง ซึ่งก็จะรายงานสถานการณ์ว่าวิกฤตหนักในรอบ 20 ปี

ภาพแสดงสาเหตุการเกิดเหตุวิกฤตในพื้นที่หนึ่งๆ เป็นดังนี้

แนวทางการป้องกันและแก้ไข  ลดความรุนแรงของสถานการณ์วิกฤต