สาธารณภัยต้องไม่อิกนอร์

สาธารณภัยต้อง(ไม่)อิกนอร์
มองเผินๆ ย่อมเข้าใจผิดไปว่าทุกคนใส่ใจในสาธารณภัยด้วยกันทั้งนั้น เรียกว่าไม่อิกนอร์นะจ๊ะ (ignorant หมายถึงการไม่ใส่ใจไม่ได้ค้นหา ไม่ได้ศึกษา และไม่ได้ติดตาม))https://www.voicetv.co.th/read/0FjZIRHKB เพราะตามหลักวิชาจิตวิทยาของ Wiliam James (1842 – 1910)  ที่กล่าวว่าความหวัง ความรัก ความปรารถนา ความกลัว ฯลฯ ล้วนอยู่ในสมองของเรา และสังคมมนุษย์ที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆจากอดีตที่ผ่านมา ตามแนวคิดของคาร์ล จุง (1875 – 1961) ที่มีแนวคิดว่าสังคมพัฒนาขึ้นมาจากวิวัฒนาการของมนุษย์ในฐานะสัตว์สังคมและจิตใต้สำนึกในการมุ่งสร้างสิ่งที่ดีขึ้นเพื่อชดเชยสิ่งที่เป็นที่ต้องการ

แต่จากสถานการณ์เลวร้ายจากสาธารณภัย สถานการณ์แล้วสถานการณ์เล่าพอจะกล่าวได้ว่าสังคมไทยเป็นสังคมอิกนอร์สาธารณภัย โดยคนส่วนใหญ่จะไม่สนใจค้นหา ศึกษาให้ถ่องแท้เกี่ยวกับสาธารณภัยที่เกิดขึ้น เกิดขึ้นแล้วก็ให้ผ่านพ้นไป  ปรากฎการณ์ทางสังคมเป็นไปในลักษณะไม่อือ ไม่หือ และไม่ด่า จนกระทั่งถึงขั้นเลวร้ายคือไม่คิดถึงประโยชน์ของประเทศชาติและบ้านเมือง ฉันไม่แคร์ภาษี ไม่สนคอรัปชั่น ไม่อยากได้การพัฒนาที่นอกเหนือจากการบริหารของรัฐบาล สวัสดิการยังไงก็ได้ คนที่ไม่ได้อยากจะเห็นบ้านเมืองไปในทางไหน

แต่ ignorant ก็ไม่ใช่กร่นด่าสารพัด ตามแต่อารมณ์ในห้วงสถานการณ์นั้นๆ การจะวิจารณ์ ต้องศึกษาหรือหาข้อมูลให้รอบด้านก่อนที่วิจารณ์

องค์ความรู้ที่จะพัฒนาสาธารณภัยไม่อิกนอร์

1. จิตวิทยาแนวมนุษยนิยม ตามที่ Carl Rogers (1902 – 1987) เสนอให้เห็นความสำคัญของการส่งเสริมมนุษย์ให้เรียนรู้จักตนเอง เห็นความสำคัญของตัวเอง และร่วมแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง

2. จิตวิทยาแนวศึกษาการรู้คิด (Cognitive) ของมนุษย์ ที่มองว่าความคิดจิตใจของมนุษย์คือการประมวลการรับรู้ข้อมูลและเครื่องแปลที่ยิ่งใหญ่ในการสร้างแบบแผนและการรับรู้ต่อโลกที่อยู่ภายนอกมนุษย์เรา เป็นผู้กำหนดแผนที่ของความจริงตามที่เราแต่ละคนรับรู้

3. จิตวิทยาวิพากษ์ (Critical Psychology) ที่มีแนวคิดว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม ที่มีผลกระทบต่อความคิด จิตใจของคนอย่างมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันอย่างเชื่อมโยงเป็นระบบองค์รวม

4. จิตวิทยาแนวบวก (Positive Psychology) ที่มีแนวคิดว่ามีปัจจัยอะไรที่ทำให้คนมีความสุข มองโลกในแง่ดีและมีความคิดสร้างสรรค์ในทางบวก

 

อ้างอิง

1.https://www.dek-d.com/quiz/funnyquiz/332291/

2.https://adaymagazine.com/mildmint-sukreeya/

——————-xxxxxxxxxxxxxxxxx———————