ภัยพิบัติจากดินเสื่อมโทรม

อุทกภัยและภัยแล้ง ความรุนแรงจากผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยและภัยแล้ง ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมีสาเหตุมาจากการใช้ดินที่ไม่เหมาะสม  ไม่มีประสิทธิภาพ  ไม่อนุรักษ์สภาพดิน

ลักษณะทางกายภาพของดินที่มีผลกระทบต่อการเกิดอุทกภัยและภัยแล้ง มีดังนี้

1.ปัญหาความแข็งตัว ดินที่ผ่านการเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยวมานาน  การใช้พื้นที่ประกอบการอุตสาหกรรม ที่อยู่อาศัย  การใช้ประโยชน์อื่น เช่นสวนสาธารณะ วัด โรงเรียน  ทำให้ดินมีโครงสร้างอนุภาคเกาะตัวกันแน่น  มีความแข็งตัวมาก ทำให้น้ำซึมผ่านได้ยาก การถ่ายเทอุณหภูมิต่ำ ทำให้ผิวหน้ามีอุณหภูมิสูง

2.การกระจายของขนาดอนุภาคดิน ดินไม่มีการกระจายตัว  เบียดอัดกันแน่นมากขึ้น จากการขาดต้นพืชขนาดใหญ่ที่มีจำนวนน้อยลง  และขาดสัตว์ในดินขนาดเล็กๆ กาซคาร์บอนไดออกไซด์หรือกาซอื่นก็ซึมผ่านดินได้น้อยลง  ส่วนใหญ่จะลอยขึ้นสะสมในบรรยากาศ กล่าวคือการกมุนเวียนกาซต่างของพืชและสัตว์น้อยลง  ทำให้ในโครงสร้างดินขาดอากาศและน้ำ

3.ความแห้งแล้งของหน้าดิน ซึ่งมาจากปัญหาข้อ 1 และข้อ 2

4.น้ำท่วมขัง(แทนที่จะซึมผ่านได้ดี)

5.อุณหภูมิสูงทำให้อุณหภูมิบริเวณรอบๆสูงผิดปกติและน้ำที่ผิวดินระเหยไปได้ง่ายได้เร็วขึ้น

6.เสถียรภาพของหน้าดินต่ำทำให้ดินถล่มหรือไหลพัดพาไปอุดตันทางไหลของน้ำมากขึ้น

จากปัจจัยดังกล่าวมาข้างต้น  ดินไม่ได้ช่วยบรรเทาผลกระทบอุทกภัยและภัยแล้งอย่างมีประสิทธิภาพได้อีกต่อไปแล้ว  อีกทั้งทำให้น้ำไม่สามารถซึมลงไปเป็นน้ำใต้ดินได้อีกด้วย

——————————–555555—————————