สาธารณภัยภายใต้พลังอำนาจแข็ง(Hard Power) หรือ อำนาจอ่อน(Soft Power)

อำนาจแข็ง หมายถึง ความสามารถของประเทศที่จะใช้วิธีการทางทหารและเศรษฐกิจเพื่อ
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของประเทศอื่น ซึ่งรวมถึงการใช้กำลังทหาร การคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ และกลยุทธ์บีบบังคับอื่นๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  แม้ว่าอำนาจแข็งมักจะเกี่ยวข้องกับรูปแบบดั้งเดิมของอำนาจรัฐ แต่ก็ยังคงเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับประเทศที่ต้องการปกป้องผลประโยชน์ของชาติและใช้อิทธิพลของตนในเวทีโลก

อำนาจอ่อน คือ ความสามารถของประเทศในการบรรลุเป้าหมายผ่านการดึงดูด การโน้มน้าวใจ หรือมีอิทธิพล   มากกว่าการใช้วิธีการทางทหารหรือเศรษฐกิจ ซึ่งอาจรวมถึงการส่งเสริมวัฒนธรรม ค่านิยม และแนวคิดทางการเมืองของประเทศ ตลอดจนการทูตและการมีส่วนร่วมในรูปแบบอื่นๆ กับประเทศอื่นๆ อำนาจที่นุ่มนวลมักจะตรงกันข้ามกับอำนาจที่แข็ง ซึ่งอาศัยการบีบบังคับและกำลังเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  อำนาจแข็งอาจมีราคาแพงและแตกแยก อำนาจอ่อนมักถูกมองว่าเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนกว่าในการบรรลุเป้าหมาย

ตัวอย่างของ Soft Power อาจรวมถึงอิทธิพลระดับโลกของประเทศผ่านวัฒนธรรมสมัยนิยม เช่น ดนตรี ภาพยนตร์ และแฟชั่น ตลอดจนความสามารถในการสร้างแนวร่วมระหว่างประเทศผ่านการทูตและความร่วมมือในประเด็นต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สิทธิมนุษยชน และการพัฒนาระหว่างประเทศ

เมื่อนำคำทั้ง 2 คำดังกล่าวมาใช้เปรียบเทียบกับการบริหารจัดการสาธารณภัย ก็จะพบว่าลักษณะการบริหารจัดการเป็นอำนาจอ่อน แต่ผ่านการปฏิบัติแบบอำนาจแข็ง ภายใต้แนวคิดรัฐราชการปรสิต

การปฏิบัติแบบอำนาจแข็ง ถูกผนึกแน่นอย่างยิ่ง ตั้งแต่มีการปฏิรูประบบราชการเมื่อปี พ.ศ.2545  ตัวอย่างประเด็นการแช่แข็งของพวกปรสิต ได้แก่

1.ละเลย เพิกเฉยต่อการเรียนรู้ การรับรู้ต่อการประสบพิบัติ  รับผิดชอบต่อประชาชนด้วยการปัดสวะ (มีความเดือดร้อนก็ช่วยตามกำลัง และแรงศรัทธาของประชาชนร่วมชาติ)

2.แช่แข็งการมีส่วนร่วมด้วยการบิดเบือน ด้วยการเอาประชาชนส่วนหนึ่งมาจัดตั้งกองกำลังสนับสนุนภารกิจลับ ลวงพรางตัวของตัวเอง

แนวทางการแก้ไขความเลวร้ายดังกล่าว

ยกเลิกภารกิจตามข้อ 1 และข้อ 2 ด้วยการยกเลิกการบริหารราชการแผ่นส่วนที่เป็นราชการส่วนภูมิภาค ด้วยศักยภาพของพวกปรสิตระดับส่วนภูมิภาคไม่มีวันจะมีศักยภาพเพียงพอที่จะก้าวพ้นระบบอุปถัมภ์  ที่สร้างกลไกการฉกฉวยผลประโยชน์บนอำนาจหน้าที่ที่รับผิดชอบ