การพัฒนาพื้นที่เชิงนิเวศเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ประเทศไทยในหลายๆ พื้นที่มีความเสี่ยงที่จะประสบภัยพิบัติเพิ่มสูงขึ้น จึงต้องมีความต้องการจำเป็นพัฒนาพื้นที่เชิงนิเวศเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดังนี้

1.สร้าง Prototype

2.พัฒนา Network Collaborative

3.พัฒนาระบบ ECO-platform

4.สนับสนุนทีมปฏิบัติการ Consult