คติโลกวิสัยสนับสนุนสังคมนิรภัย

ภายใต้วิวัฒนาการทางวัฒนธรรมของสังคมมนุษย์  ย่อมส่งผลให้สังคมเรียนรู้ที่จะ “เลือกสรร” แนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับธรรมชาติ  สิ่งใดใช้ไม่ได้ย่อมถูกละทิ้งหรือถูกลืมเลือน แต่ทั้งนี้ ต้องอยู่ภายใต้การมีสิทธิที่จะคิดอย่างเสรีและมีระบบการปกครองที่ยุติธรรม

และอิงอำนาจประชาชน ที่ต้องไว้วางใจประชาชนว่ามีเจตจำนงเสรีที่จะเลือกทำสิ่งที่ถูกหรือผิดได้ ปัจเจกชนแต่ละคนมีอิสระในการใช้เหตุผลของตัวเองตัดสินถูกตัดสินผิด ไม่สักแต่ต้องคอยเชื่อฟังและทำตามคำสอนของภาครัฐ อำนาจแนวคิดทางการปกครอง หรือค่านิยมของสังคม และไม่ละเมิดเสรีภาพคนอื่นและไม่ก่ออันตรายก่อความเสียหายแก่คนอื่นๆ

จากการศึกษาความคิดเห็นของประฃาชนที่มาร่วมงาน 18 พ.ย.62 เพื่อชมพิธีเปิดยิ่งใหญ่ในงานแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์และระบบรักษาความปลอดภัยทางการทหารแห่งภูมิภาคอาเซียน ในงาน Defense and Security 2019 ที่ลานทะเลสาบ อิมแพคเมืองทองธานี จำนวน 450 คน พบว่า

รายการ

ค่าแฉลี่ย

SD.

ค่าความเบ้

ค่าความโด่ง

Alpha if item deleted

ผลรวมตัวชี้วัดการทำให้อาญาสิทธิ์ของรัฐลดลง

7.3

0.9

-0.9

-0.14

0.12

ยกระดับการมีสิทธิเลือกด้วยตนเอง

6.9

1.9

-1.1

-0.08

0.23

ผลรวมตัวชี้วัดเปิดโอกาสให้โต้แย้งถกเถียงอย่างเสรี

4.7

1.1

0.1

0.07

0.18

ผลรวมตัวชี้วัดการทำให้แบบอย่างหรือเป็นบัญญัติของรัฐ

3.2

1.7

0.04

0.08

0.20

ค่าสัมประสิทธิ์ของความเชื่อถือได้ของมาตรวัด = 0.54

 

จากผลการศึกษาข้างต้น ทำให้สรุปขั้นตอนแนวทางวิวัฒน์สู่สังคมนิรภัยได้ ดังนี้

ขั้นที่ 1. ทำให้อาญาสิทธิ์ของรัฐลดลง หรือสั่นคลอน หรือถูกจำกัดพื้นที่จำกัดขอบเขตให้แคบลง

ขันที่ 2. ยกระดับในการมีสิทธิเลือกด้วยตนเอง

ขั้นที่ 3. เปิดโอกาสให้โต้แย้งถกเถียงอย่างเสรีเพื่อสนับสนุนและการคัดค้านกันด้วยข้อมูลและเหตุผล

ขั้นที่ 4. ทำให้แบบอย่างหรือเป็นบัญญัติของรัฐ

 

——————-9999999999999————————-