กลยุทธ์พื้นฐานในการปฏิบัติการกู้ภัย

กลยุทธ์พื้นฐานในการปฏิบัติการกู้ภัย เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้สั่งการ(Incident Commander) ใช้จัดระบบปฏิบัติงาน ณ ที่เกิดเหตุให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  เพื่อลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน

การเลือกกลยุทธ์ใด ขึ้นกับปัจจัยหลายประการ  แนวทางการกำหนดกลยุทธ์จะต้องอิงระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด                      ซึ่งโดยปกติกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกู้ภัย มีวัตถุประสงค์หลัก คือ การลดความสูญเสียชีวิต  ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม                          หรือ ทำให้ภัยที่เกิดขึ้นไม่ให้มีผลกระทบร้ายแรง  โดยหลักเกณฑ์การเลือกกลยุทธ์ มีลำดับ ดังนี้

1. .ถือเป็นหลักว่าการช่วยเหลือชีวิตของประชาชนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด มาก่อนการเลือกการลดความสูญเสียในทรัพย์สิน                                และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

2.  การควบคุมความเสียหายที่กำลังเกิดขึ้นจากอุบัติภัยขณะนั้น  ให้อยู่ในระดับที่กำหนดทั้งส่วนที่เกิดความเสียหายและส่วนที่ยังไม่เกิดอันตราย ซึ่งมีวิธีปฏิบัติ 2 แนวทาง คือ

1) การกำจัดต้นเหตุของการเกิดเหตุโดยตรง เช่น เพลิงไหม้ หรือน้ำท่วม

2) กำจัดความเสียหายที่เกิดขึ้นให้อยู่ในพื้นที่ที่กำหนดหรือระงับอุบัติภัยเป็นการชั่วคราวในขณะที่จุดประสงค์ของการกู้ภัยอื่นๆ                    ยังคงไดรับการปฏิบัติอยู่   ซึ่งวิธีการทั้งสอง  สามารถกระทำพร้อมกันหรือทำตามลำดับต่อเนื่องกันก็ได้

3. ให้ความสำคัญพื้นที่เกิดเหตุ  เมื่อได้ปฏืบัติงานเสร็จสิ้น ต้องมีการกำจัดซากสิ่งของหรือการปนเปื้อน

———————————5555——————————–