วิทยาการสาธารณภัย

ดร.วัฒกานต์ ลาภสาร (ปร.ด.สิ่งแวดล้อมศึกษา/มมส.)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 มีความเกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างไร

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 มีการให้ควา […]